Európske roky 

Mesiac kybernetickej bezpečnosti

Tento rok je už po piaty krát október vyhlásený za mesiac kybernetickej bezpečnosti. Počas tohto mesiaca sa bude po celej EÚ konať viac ako 300 podujatí s cieľom podporiť bezpečnosť. Tento rok sa zameriava najmä na kybernetickú bezpečnosť na pracovisku, správu vecí verejných, ochranu súkromia a údajov, kybernetickú bezpečnosť v domácnostiach a kyberneticko-bezpečnostné zručnosti.

Čítať celý článok...

 

Spravodlivé zdaňovanie digitálnych spoločností

21.09.2017 Európska komisia spustila agendu na zaistenie férového zdaňovania spoločností v oblasti  digitálneho hospodárstva. FormouOznámenia sú zadefinované prvé kroky k legislatívnemu návrhu európskych pravidiel na zdaňovanie ziskov v digitálnej ekonomike. Tieto pravidlá by mali uzrieť svetlo sveta už na jar 2018. Dnešné oznámenie zohľadňuje aj medzinárodné snahy v tejto oblasti na úrovni G20 a OECD.

Daňové pravidlá platné v súčasnosti boli navrhnuté pre podmienky tradičného hospodárstva a nepočítali so súčasnými novými trendmi. Výsledkom je, že skutočná sadzba dane pre digitálne spoločnosti v EÚ sa odhaduje na polovicu sadzby pre tradičné podniky, či ešte nižšiu. Zmes jednostranných vlastných pravidiel jednotlivých členských štátov v reakcii na  tieto rozdiely by hrozila vytvorením ďalších prekážok a medzier na jednotnom trhu. Cieľom nových pravidiel je jednotný európsky prístup k zdaňovaniu digitálnych spoločností , čo prispeje aj k dokončeniu Jednotného digitálneho trhu.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Otázky a odpovede

 

Stratégia pre priemyselnú politiku: investície do inteligentného, inovatívneho a udržateľného priemyslu

18.09.2017 predstavila Európska komisia tretí balíček legislatív avizovaný predsedom EK JC  Junckerom v jeho prejave o stave Únie.  Jedná sa o novú stratégiu pre priemyselnú politiku EÚ, ktorá zlúči všetky súčasné a nové iniciatívy do jednej.
Európsky priemysel si v mnohých odvetviach udržiava na svetovom trhu vedúcu pozíciu. Pripadajú naň dve tretiny vývozu EÚ a zamestnáva 32 miliónov ľudí. Aby si však priemysel udržal a posilnil svoju konkurenčnú výhodu, je potrebné ho výrazne zmodernizovať.

Čítať celý článok...

 

Rámec pre voľný pohyb iných ako osobných údajov v EÚ

Európska komisia navrhla nový súbor pravidiel,  ktoré prispejú k vytvoreniu konkurencieschopnejšieho a integrovanejšieho trhu EÚ so službami ukladania a spracúvania údajov, zároveň zvýšia právnu istotu a dôveru podnikov a organizácií.
  1. Zásada voľného toku iných ako osobných údajov cez hranice: členské štáty už nemôžu od organizácií požadovať, aby ukladali alebo spracúvali údaje v rámci svojich hraníc. Členské štáty budú musieť oznámiť Komisii nové alebo existujúce požiadavky na lokalizáciu údajov. Voľný tok iných ako osobných údajov zjednoduší a zlacní cezhraničné pôsobenie podnikov, ktoré nebudú musieť mať duplicitné informačné systémy ani ukladať rovnaké údaje na rôznych miestach.
  2. Zásada dostupnosti údajov pre regulačnú kontrolu: príslušné orgány budú môcť uplatňovať právo na prístup k údajom bez ohľadu na to, kde sú v EÚ uložené alebo spracúvané. Voľný tok iných ako osobných údajov nebude mať vplyv na povinnosti podnikov a iných organizácií poskytovať určité údaje na účely regulačnej kontroly.
  3. Komisia takisto podporuje rozvoj kódexov správania EÚ, ktorých cieľom je odstrániť prekážky brániace zmene poskytovateľa služieb cloudového úložiska a prenosu údajov naspäť do informačných systémov používateľov.
Tieto opatrenia prispejú aj k vytvoreniu jednotného trhu EÚ v oblasti ukladania a spracúvania údajov, čo vedie ku konkurencieschopnému, k bezpečnému a spoľahlivému európskemu cloudovému sektoru a k nižším cenám pre používateľov služieb ukladania a spracúvania údajov.
Viac:
 

Kybernetická bezpečnosť

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker vo svojom minulotýždňovom prejave hovoril aj o význame bezpečnosti v online prostredí a potrebe reagovať na výzvy, ktoré prináša digitálna doba. Medzi jej riziká patrí počítačová kriminalita, ktorej hospodársky vplyv sa len za posledné štyri roky späťnásobil. A keďže digitalizácia sa šíri do všetkých oblastí nášho života bude tento vplyv len narastať. Dochádza k pokusom o  krádeže údajov, podvody či dokonca destabilizáciu vlád. Len v minulom roku došlo každý deň k viac ako 4 000 útokom vydieračského softvéru (ransomware) a 80 % európskych podnikov zaznamenalo aspoň jeden kybernetický incident. V prieskumoch až 87 % respondentov považuje počítačovú kriminalitu za dôležitú výzvu pre vnútornú bezpečnosť EÚ

Čítať celý článok...

 

Európska Noc Výskumníkov 2017 Banská Bystrica

29.9.2017, piatok, 9:00 - 21:00, vstup voľný


Slávnostné otvorenie festivalu sa bude konať o 10:00 v prítomnosti organizátorov a partnerov podujatia.

V priestoroch obchodného centra Europa Shopping Centre uvidíte 24 vedeckých stánkov a prezentácií z Uniterzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Technickej univerzity vo Zvolene, Žilinskej univerzity, Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, ale predstaví sa aj rýchlostná cesta Pribina, či najmodernejšie infocentrum o energii - Energoland, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, Štátna ochrana prírody SR, Centrum vedecko-technických informácií SR - Školské výpočtové stredisko Banská Bystrica, či viaceré stredné odborné školy. V doobedných hodinách Vás v dvoch sálach Cinemaxu budú čakať vedecko-popularizačné prednášky na atraktívne témy. Samozrejme nebude chýbať ani tím EUROPE DIRECT Banská Bystrica.


Tešíme sa na Vás


Viac informácií TU

 

Diskusia o budúcnosti Európy.

Denno-denne sme svedkami toho ako  politici a odborníci, ale aj široká verejnosť diskutujú o budúcnosti Európy. Je to téma, ktorá rezonuje v médiách, aj medzi ľuďmi. Práve teraz sa tvorí nová vízia Európy, mapa toho ako budeme v Únii spolupracovať, ktorým smerom sa vyberieme a ako rýchlo budeme postupovať. Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v tejto situácii ponúka neutrálnu a aktívnu platformu, v rámci ktorej dostanú priestor na diskusiu politici, experti a široká verejnosť na Slovensku.

„ Naším cieľom je iniciovať a podporovať férovú diskusiu, v rámci ktorej poskytneme  vyvážené a pravdivé informácie o Európskej únii, ale aj o tom ako sa o niektorých témach diskutuje v európskych inštitúciách.  Prioritne sa chceme zamerať na témy: Euro a reforma eurozóny; Obrana a bezpečnosť Európy a Sociálna Európa;. Priestor pre diskusiu poskytneme na všetkých podujatiach, ktoré Zastúpenie Európskej komisie organizuje.” uviedol Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Diskusia sa oficiálne spúšťa  v stredu 13. septembra po prejave predsedu Európskej komisie Jean-Clauda Junckera O stave Európskej únie, v ktorom predstaví svoju víziu budúcnosti EÚ. Prejav môžete naživo sledovať na www.europa.sk .

Čítať celý článok...

 

Eurofondy čaká po roku 2020 zmena

Eurofondy predstavujú viac ako polovicu verejných investícií v krajine. Na Slovensko z Európskej únie príde na podporu menej rozvinutých regiónov do roku 2020 približne 15 miliárd eur. Eurofondy nedostanú stopku ani po roku 2020, keď by už únia mala mať o jedného člena menej, bude sa však klásť väčší dôraz na ich efektívnosť. Ľudmila Majláthová, ekonomická radkyňa Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, vysvetľuje, že financie na tzv. kohéznu politiku by sa zastaviť nemali, môže sa však zmeniť ich nastavenie.

Je pre Slovensko ohrozený prísun eurofondov po roku 2020?

Napriek tomu, že väčšina krajín momentálne koncentruje svoje úsilie na rozbehnutie výziev a zazmluvňovanie projektov, príprava na obdobie po roku 2020 sa už začala. Diskusie prebiehajú v dvoch rovinách. Tá prvá súvisí s objemom financií na kohéznu politiku po roku 2020. Po odchode jedného z kľúčových prispievateľov, Veľkej Británie, hrozí výpadok EÚ rozpočtu. Inými slovami, ak sa nenájdu nové zdroje príjmov, tak sa celkový rozpočet EÚ zníži. Zároveň však narástol počet priorít, ktoré si nárokujú financovanie a kde sa očakáva významnejšia úloha EÚ. Spomeniem len migračnú krízu, teroristické útoky a s tým spojené výdavky na vnútornú a vonkajšiu bezpečnosť alebo obranu. Takže rozpočtový koláč EÚ bude menší, bude sa musieť prerozdeliť na viacero kúskov a zároveň bude musieť dosiahnuť väčšiu efektívnosť, čiže lepšie výsledky za menej peňazí.

Ako sa teda nastaví rozpočet?

To je téma, ktorú chce Európska komisia diskutovať aj s verejnosťou a ešte v júni preto predstavila diskusný dokument o budúcnosti financií EÚ, ktorý nadväzuje na päť scenárov Bielej knihy o budúcnosti EÚ. V polovici budúceho roka by mala komisia predstaviť návrh viacročného finančného rámca, ktorý stanoví objemy prostriedkov na jednotlivé politiky EÚ po roku 2020. Paralelne prebieha diskusia tykajúca sa samotného nastavenia kohéznej politiky po roku 2020. Jedna z prvých diskusií na túto tému sa uskutočnila v júni na Kohéznom fóre. Predpokladá sa, že tri kategórie regiónov, ako aj dôraz na princípy, ako sú partnerstvo, solidarita a financovanie projektov pridanou európskou hodnotou, zostanú zachované. Namiesto grantov by sa v oveľa väčšej miere mala podporovať návratná forma pomoci, čiže zvýhodnené úvery, garančné schémy alebo kombinácie týchto foriem financovania v jednom projekte (granty a úvery), ako aj synergické efekty medzi EÚ programami, napríklad kombinácie podpory výskumných projektov z EŠIF (Európske štrukturálne a investičné fondy) a Horizont 2020.

 

Správa o stave Únie: Rozprava o budúcnosti EÚ

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker prednesie 12.09.2017 o deviatej hodine v pléne správu o stave Únie, po ktorej bude s poslancami diskutovať o budúcnosti EÚ. 

Parlament bude o zmenách v smerovaní EÚ, ktoré by Úniu mali posilniť a umožniť jej pružnejšie reagovať na očakávania občanov, diskutovať v prítomnosti všetkých komisárov.


Trojhodinová rozprava, ktorú bude možné sledovať naživo prostredníctvom samostatnej webovej stránky, sa pravdepodobne zameria na otázky vonkajšej a vnútornej bezpečnosti, rastu a tvorby pracovných miest, migrácie a medzinárodného obchodu. Lídri politických skupín EP predstavia svoje priority, na ktoré by sa podľa nich mala dvadsať sedmička zamerať do eurovolieb v júni 2019, a zhodnotia doterajšie pôsobenie Junckerovej Komisie.


Rozpravu a vyhlásenia lídrov politických skupín po jej ukončení budete môcť sledovať naživo prostredníctvom  EP LiveEbS+.

 

EÚ zakladá globálnu Alianciu za obchod bez mučenia

Táto oznámená iniciatíva, ktorú EÚ realizuje spoločne s Argentínou a Mongolskom, má za cieľ ukončiť obchodovanie s tovarom používaným na popravy a mučenie. Očakáva sa, že 18. septembra 2017 sa k iniciatíve pripojí 50 členských krajín OSN z celého sveta.

Čítať celý článok...

 
Viac článkov...
Partneri

    

Vyhľadávanie
Aktuálne projekty

 

„Vzdelávanie vo vidieckom cestovnom ruchu“

E-learningové vzdelávanie