Európske roky 

Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) dnes zverejnil výsledky a najväčšie zistenia za rok 2016

Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) dnes zverejnil Výročnú správu za rok 2016. Z nej vyplýva, že úrad, ktorý vyšetruje podvody v súvislosti s rozpočtom EÚ, korupciu a závažné porušenia pravidiel v rámci európskych inštitúcií v minulom roku zintenzívnil svoju činnosť a zameral sa na vyšetrovanie veľkých nadnárodných prípadov, ktoré zväčša viedli k finančným odporúčaniam vo výške niekoľkých miliónov eur.

Čítať celý článok...

 

Národné kolo Mladý Európan

6. júna sa v Bratislave uskutočnilo finále 12. ročníka vedomostnej súťaže Mladý Európan. Víťazi si hodnotné ceny v podobe študijno-informačnej návštevy inštitúcií Európskej únie v Bruseli, laptopov či tabletov a iných zaujímavých cien prevzali od vedúceho Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Dušana Chreneka a riaditeľky Odboru informovanosti a publicity Úradu vlády Ingrid Šramkovej.

 Vo finále sa stretlo 13 súťažných družstiev – víťazov regionálnych kôl - zo stredných škôl z celého Slovenska, ktorí si zmerali svoje sily vo vedomostiach  z oblasti európskej histórie, geografie, zaujímavostí o EÚ, či významných osobností EÚ a jej členských krajín.

Čítať celý článok...

 

Silná eurozóna, silné euro a silná Únia: Komisia predstavila možnosti prehĺbenia európskej hospodárskej a menovej únie

Európska komisia 31. mája predstavila diskusný dokument, ktorý sa venuje možnosti prehĺbenia európskej hospodárskej a menovej únie (eurozóny). Obsahuje konkrétne kroky, ktoré by sa dali uskutočniť do volieb do Európskeho parlamentu v roku 2019, ako aj niekoľko možností, ako by sa mohlo postupovať v nasledujúcich rokoch.

Vedúci Zastúpenia EK na Slovensku Dušan Chrenek pri príležitosti zverejnenia dokumentu uviedol: „Slovensko má veľké výhody zo svojho členstva v eurozóne. Prináša nám väčšiu finančnú stabilitu, pevnú svetovú menu, nižšiu infláciu a konkrétne výhody pre ľudí a podniky. Aj zásluhou opatrení prijatých v eurozóne si Slovensko požičiava za historicky najnižšie úroky, čím každoročne ušetrí desiatky milióny eur. Výrazne klesli aj úroky pri pôžičkách pre občanov. Ďalšie posilnenie eurozóny môže pomôcť Slovensku pri dobiehaní vyspelejších krajín, pri riešení krízových situácií, lepšej ochrane vkladov, dostupnosti financií pre nové investície, ako aj pri vyrovnávaní sociálnych rozdielov."

Čítať celý článok...

 

Európa v pohybe: Komisia prijala opatrenia na modernizáciu európskej mobility a dopravy

Európska komisia 31. mája prijala balíček 8 legislatívnych návrhov zameraných na modernizáciu  sektoru nákladnej dopravy v Európe, ktorý zamestnáva až 5 miliónov osôb, na druhej strane je však jedným z hlavným zdrojom znečistenia (až štvrtina emisií skleníkových plynov pochádza z dopravy, z toho 70 percent emisií pochádza práve z cestnej dopravy). Cieľom predloženého balíčka je však nielen riešiť otázky veľkej preťaženosti ciest a znečistenia, ale tiež reagovať na rastúci počet prepravcov v cestnej nákladnej doprave a  ich pracovné a sociálne podmienky.

Čítať celý článok...

 

Iniciatíva pre mladých ľudí: Komisia stanovuje stratégiu pre kvalitné a inkluzívne vzdelávanie

Komisia dnes prijala nové iniciatívy v oblasti školského a vysokoškolského vzdelávania, ako aj návrh na sledovanie uplatnenia absolventov, aby pomohla členským štátom zhromažďovať informácie o tom, čo absolventi robia po skončení štúdia.

Hlavným cieľom týchto iniciatív je pomáhať členským štátom prostredníctvom viacerých konkrétnych opatrení poskytovať všetkým mladým ľuďom kvalitné a inkluzívne vzdelávanie, aby získali vedomosti a zručnosti potrebné na plnú účasť v spoločnosti, dokázali reagovať na nové príležitosti a výzvy a aby mohli prispôsobiť svoje vzdelávanie potrebám trhu práce.

Čítať celý článok...

 

Komisia navrhla rozpočet EÚ na rok 2018: 161 miliárd eur na posilnenie ekonomiky a bezpečnosti, z ktorých bude mať veľký úžitok aj Slovensko

Komisia dnes predložila návrh rozpočtu na rok 2018 vo výške 161 miliárd eur vo viazaných rozpočtových prostriedkoch s cieľom vytvoriť nové pracovné miesta, najmä pre mladých ľudí, a podporovať rast a strategické investície. Rozpočet EÚ rok bude aj naďalej pomáhať riešiť problém migrácie v rámci EÚ aj mimo nej.

Čítať celý článok...

 

Európsky zbor solidarity: Komisia plánuje na iniciatívu vyčleniť vyše 340 miliónov eur do roku 2020

Komisia predložila návrh rozpočtu pre Európsky zbor solidarity na nasledujúce tri roky a navrhla preň osobitný právny rámec. V súčasnosti sa totiž realizuje prostredníctvom ôsmich rôznych programov, vrátane programu Erasmus+, z ktorých každý má svoj vlastný právny základ, ciele a rozpočet. Pre Európsky zbor solidarity tak Komisia navrhuje na obdobie rokov 2018 - 2020 vyčleniť 341,5 milióna eur, čím sa do konca roka 2020 umožní účasť 100 000 mladých Európanov.

Čítať celý článok...

 

Komisia zverejnila výročnú správu o kvalite vody na kúpanie v EÚ

Z výsledkov zverejnenej výročnej správy o kvalite vody na kúpanie vyplýva, že viac ako 85 percent lokalít určených na kúpanie monitorovaných v roku 2016 v celej Európe (EÚ, Albánsko a Švajčiarsko) spĺňa tie najprísnejšie požiadavky na výbornú kvalitu vody, t. j. vody, ktorá je prevažne bez znečisťujúcich látok škodlivých pre ľudské zdravie a životné prostredie. Minimálne požiadavky stanovené v predpisoch Európskej únie spĺňa viac ako 96 percent lokalít určených na kúpanie.

Na Slovensku spĺňa najprísnejšie požiadavky na výbornú kvalitu vody 64 percent monitorovaných lokalít.  Vzorky pritom pochádzali z 33 miest na Slovensku určených na kúpanie, z toho 21 dosahovalo výbornú kvalitu a osem dobrú kvalitu vody. Nevyhovujúca bola jedna vzorka.

Najlepšie výsledky v hodnotení kvality vody na kúpanie dosiahlo päť krajín v EÚ, v ktorých až 95 percent či viac lokalít určených na kúpanie získalo hodnotenie „výbornej" kvality, a to Luxembursko (všetkých 11 uvádzaných lokalít), Cyprus (99 % všetkých lokalít), Malta (99 %),  Grécko (97 %), a Rakúsko (95 %).

Správa, ktorú vypracovala Európska environmentálna agentúra (EEA) v spolupráci s Európskou komisiou, potvrdila už 40 rokov trvajúci trend zvyšovania čistoty vody na plážach a kúpaliskách v Európe.

 

Podrobnosti nájdete v priloženej tlačovej správe.

 

Medzinárodný deň detí v Európskom meste športu

Milí priatelia 

Pozývame Vás aj s Vašimi ratolesťami na medzihnárodný deň detí, 02.06.2017 Pod pamätníkom SNP Banská Bystrica. 

Hlavným organizátorom je Mesto BAnská Bystrica 

Pozvánka

 

Komisia objasňuje zrušenie roamingových poplatkov

Presne za štyri týždne (15.júna) sa vo všetkých 28 členských štátoch Európskej únie a zároveň v troch krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko)  vďaka nariadeniu EK zrušia roamingové poplatky. V praxi to znamená, že každá doterajšia aj nová zmluva, ktorej súčasťou sú roamingové služby, bude zahŕňať roaming za domáce ceny. Nové európske pravidlá sa vzťahujú na dátové, hlasové aj textové služby. Používatelia si pritom nemusia nič aktivovať. Operátor im po 15. júni 2017 jednoducho automaticky prestane účtovať poplatky za roaming.


Zákazníci, ktorým budú vplyvom zrušenia roamingových poplatkov hroziť nepriaznivé zmeny ich súčasnej zmluvy alebo zvýšenie poplatkov za existujúce, sa môžu obrátiť na slovenský regulačný orgán, ktorým je Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a v každom prípade môžu odstúpiť od zmluvy bez toho, aby museli platiť penále.

Čítať celý článok...

 
Viac článkov...
Partneri

    

Vyhľadávanie
Aktuálne projekty

 

„Vzdelávanie vo vidieckom cestovnom ruchu“

E-learningové vzdelávanie