Európske roky 

Juvenes Translatores: začala sa registrácia do ďalšieho ročníka stredoškolskej prekladateľskej súťaže

alt3. september 2012

Do 20. októbra môžu stredné školy prihlasovať svojich žiakov do súťaže v preklade, ktorú od roku 2007 organizuje Európska komisia.

„Juvenes Translatores“ je jedinou súťažou, v ktorej si môžu sedemnásťroční študenti vyskúšať svoje prekladateľské zručnosti v ktoromkoľvek z úradných jazykov EÚ. Jej cieľom je priblížiť mladým ľuďom prácu prekladateľov, ako aj zviditeľniť prekladateľskú profesiu a jazykové vzdelávanie. Spätná väzba od učiteľov a žiakov svedčí aj o tom, že súťaž je pre nich zároveň uvoľnením a zábavou.

 

Viac informácií nájdete v tlačovej správe, ktorá je na stiahnutie tu. 

 

 

Ešte stále môžete vyjadriť svoj názor na uplatňovanie práv občanov EÚ

alt31. august 2012

O 10 dní končí historicky najväčšia verejná konzultácia s názvom „Vaše práva, vaša budúcnosť“. Všetci občania Únie v nej môžu vyjadriť svoju mienku o stave uplatňovania práv občanov únie a podeliť sa o to čo im vyhovuje, čo by sa dalo vylepšiť vo všetkých oblastiach, veď o budúcnosti Európy by nemali diskutovať iba politici ale aj občania. Odpovede získané v rámci konzultácie budú priamo zohľadnené v politickom programe Komisie na ďalšie roky a budú tvoriť základ správy o občianstve EÚ za rok 2013.

Konzultácia začala 9. mája pri príležitosti Dňa Európy a skončí 9. septembra 2012. Doteraz svoj názor vyjadrilo 8404 občanov EÚ. Krátky dotazník môžete vyplniť on-line tu: http://ec.europa.eu/your-rights-your-future.

Tlačová správa na stiahnutie (doc)

 

Komisia umožňuje občanom vyjadriť sa v online konzultácii

altNa jednej z najrozsiahlejších internetových konzultácií v histórií EÚ o právach občanov a o budúcnosti Európy sa doteraz zúčastnilo viac ako 5 500 občanov EÚ. Európska komisia 9. mája pri príležitosti Dňa Európy vyzvala občanov v celej Európskej únii, aby pomohli stanoviť politický program na ďalšie roky a formovať budúcnosť Európy (IP/12/461). Do 9. septembra môžu všetci Európania vyjadriť svoje názory k otázkam, ako napr. „Akým smerom by sa mal uberať vývoj Európskej únie v blízkej budúcnosti? V akej Európskej únii by ste chceli žiť v roku 2020?“ Keďže Európa v súčasnosti čelí zásadným výzvam, ktoré sú najmä výsledkom finančnej krízy a krízy štátneho dlhu, politická diskusia sa čoraz viac stáva diskusiou o blízkej a vzdialenej budúcnosti Európy. Počas posledného zasadnutia Európskej rady, ktoré sa konalo v júni, diskutovali vedúci predstavitelia o potrebe posunúť hospodársku a menovú úniu (HMÚ) do „novej fázy“. Akákoľvek ďalšia integrácia v hospodárskej a fiškálnej oblasti musí byť však z pohľadu obyvateľov Európy legitímna. Na základe návrhu Komisie bude rok 2013 Európskym rokom občanov (IP/11/959). Európska komisia chce túto príležitosť využiť na zapojenie občanov do formovania Únie zajtrajška a na zistenie ich predstáv o budúcnosti Európy.

Tlačová správa na stiahnutie (doc)

 

Životné prostredie: lepšia informovanosť občanov o hrozbe závažných havárií

altDnešným dňom (13. 08. 2012) nadobúdajú účinnosť nové predpisy, ktoré zabezpečia lepšiu informovanosť občanov EÚ o závažných hrozbách, ktoré pre nich predstavujú priemyselné komplexy v ich bezprostrednej blízkosti. Tieto pravidlá tvoria súčasť inak veľmi technickej aktualizácie smernice Seveso, ktorá je kľúčovým nástrojom riadenia priemyselných rizík. Smernica ukladá členským štátom povinnosť vypracovať havarijné plány pre oblasti nachádzajúce sa v okolí priemyselných komplexov, v ktorých sa manipuluje s veľmi veľkými množstvami nebezpečných látok. Od dnešného dňa sa verejné informácie o rizikách musia sprístupňovať v elektronickej podobe. Všetky podniky, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy, budú musieť poskytovať informácie o tom, akým spôsobom sa vyhlasuje poplach a ako by občania mali konať v prípade závažnej havárie.

Členské štáty budú musieť uplatňovať tieto pravidlá od 1. júna 2015, čo je zároveň dátum, keď v Európe nadobudnú úplnú účinnosť nové právne predpisy o klasifikácii chemikálií.

Tlačová správa na stiahnutie (doc)

 

Nové pravidlá zaobchádzania s elektronickým odpadom – efektívnejšie využívanie zdrojov

altOd dnes (13. 08. 2012) platia vylepšené pravidlá pre zber a spracovanie elektronického odpadu. Systematický zber a vhodné spracovanie sú nevyhnutným predpokladom recyklácie materiálov ako zlato, striebro, meď a vzácne kovy, ktoré sa používajú v televízoroch, laptopoch a mobilných telefónoch. Nové pravidlá poskytujú členským štátom účinnejšie nástroje boja proti nezákonnému vyvážaniu odpadu, ktorý je vážnym problémom. V súčasnosti sa v rámci dokumentovaného systému vyzbiera separovane len tretina elektrického a elektronického odpadu v EÚ. Ďalším očakávaným zlepšením je zníženie administratívnej záťaže prostredníctvom harmonizácie vnútroštátnej registrácie a požiadaviek týkajúcich sa podávania správ. Požiadavky registrov členských štátov týkajúce sa výrobcov elektronického odpadu sa teraz budú väčšmi zosúlaďovať.

Najneskôr do 14. februára 2014 musia členské štáty zmeniť a doplniť svoje existujúce právne predpisy v tejto oblasti a zosúladiť ich s novou smernicou a novými cieľmi.

Od roku 2016 sa od členských štátov bude vyžadovať, aby zabezpečili, že sa vyzbiera 45 % elektrických a elektronických zariadení predaných v každej krajine. Od roku 2018 sa rozsah pôsobnosti smernice rozšíri z dnešných kategórií na všetky elektrické a elektronické zariadenia. Od roku 2019 sa cieľ zozbieraného odpadu zvýši na 65 % predaných elektrických a elektronických zariadení alebo alternatívnu mieru 85 % vytvoreného elektronického odpadu.

Tlačová správa na stiahnutie (doc)

 

Vyhlásenie Európskej komisie k odstúpeniu Anny Bubeníkovej

alt10. augusta 2012

Vyhlásenie Európskej komisie k odstúpeniu Anny Bubeníkovej z rady expertov Gréckeho rozvojového fondu

Členské štáty eurozóny spolu s Európskou komisiou vymenovali v auguste 2011 troch zo siedmich členov rady expertov pri predstavenstve novo zriadeného Fondu rozvoja majetku Helénskej republiky. Spomedzi kandidátov viacerých členských štátov eurozóny bola Anna Bubeníková vybraná na základe svojich pracovných skúseností a odbornosti v oblasti privatizácie. V tom čase bola predsedníčkou Fondu národného majetku Slovenskej republiky.

Začiatkom tohto roku bola pre podozrenie z korupcie z Fondu národného majetku odvolaná. Európska komisia si však doposiaľnie je vedomá toho, že by slovenské orgány podnikli v súvislosti s osobou Anny Bubeníkovej akékoľvek právne kroky alebo začali vyšetrovanie.

Európska komisia berie na vedomie odstúpenie Anny Bubeníkovej z rady expertov z 9. augusta 2012. Zároveň pripomína, že sa hlási k zásade prezumpcie neviny.

 

Ako nakladáme s komunálnym odpadom

altDnes (07. 08. 2012) vyšla správa o hospodárení členských štátov s komunálnym odpadom. Jej výsledky nie sú pre niektoré členské štáty potešujúce, rozdiely medzi členmi EÚ sú výrazné. Hodnotilo sa 18 kritérií s využitím zelených, oranžových a červených políčok pre oblasti, ako sú celkový recyklovaný odpad, cena zneškodňovania odpadu a porušovanie európskych právnych predpisov.

Slovensko patrí do skupiny, ktorá vykazuje najväčšie nedostatky. Ide o problémy ako neúčinné alebo chýbajúce politiky predchádzania vzniku odpadu, nedostatok stimulov na presmerovanie odpadu zo skládok a nedostatočná infraštruktúra na nakladanie s odpadom. Podobne ako my sú na tom napríklad Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Estónsko, Grécko, Litva, Lotyšsko, Malta, Poľsko, Rumunsko či Taliansko.

Čítať celý článok...

 

Správy z EÚ: Falšovaný a pirátsky tovar

altV roku 2011 zadržali colné orgány EÚ takmer 115 miliónov výrobkov podozrivých z porušovania práv duševného vlastníctva (práva z ochranných známok, patentov a pod.). Hodnota zadržaného tovaru dosiahla takmer 1,3 miliardy EUR. Slovensko žiaľ nepatrí medzi krajiny, ktoré sa môžu pochváliť veľkým množstvom odhalených prípadov. V minulom roku to bolo len 51 prípadov, v rámci ktorých colné orgány zaistili 175 257 kusov tovarov.

Hlavnými kategóriami tovaru zadržaného colnými orgánmi boli lieky (24 %), baliaci materiál (21 %) a cigarety (18 %). Nasledujú odevy (najmä topánky, oblečenie, kabelky a peňaženky), mobilné telefóny a ich príslušenstvo. Aj v roku 2011 sa potvrdil rastúci trend v zasielaní pirátskeho tovaru prostredníctvom pošty, pričom je znepokojujúce že až 36% zadržaných poštových balíkov obsahovalo falošné lieky. Najpopulárnejšími falšovanými liekmi súvisiace so súčasným životným štýlom (odtučňovacie kúry, Viagra a pod.), ale aj lieky proti bolesti, lieky proti nespavosti, antidepresíva a antibiotiká.

Pokiaľ ide o pôvod falšovaného tovaru, hlavnou zdrojovou oblasťou je aj naďalej Čína, z ktorej pochádzalo 73 % všetkých predmetov porušujúcich práva duševného vlastníctva. Pri určitých kategóriách výrobkov ostávajú hlavnými zdrojmi iné krajiny ako napr. Turecko v oblasti potravín, Panama v oblasti alkoholických nápojov, Thajsko v oblasti nealkoholických nápojov a Hongkong v oblasti mobilných telefónov. Lídrom v oblasti nahratých nosičov (CD/DVD) je Sýria. Približne 90 % všetkých zadržaných výrobkov bolo buď zničených, alebo sa stali predmetom súdneho konania s cieľom určiť povahu porušenia.

Tlačová správa na stiahnutie (doc)

 

Správy z EÚ: Užitočné tipy na leto

altVzhľadom na už začínajúcu dovolenkovú sezónu a milióny Európanov plánujúcich cestovať v rámci Európskej únie a mimo nej by mal každý Európan vziať do úvahy určité aspekty pri cestovaní. Či už sa týkajú zdravotného poistenia, konzulárnej pomoci, riešenia sporov s cestovnou kanceláriou alebo cestovania s domácim zvieraťom. Tipy na bezstarostné leto, ktoré nájdete v prílohe Vám poskytnú užitočný prehľad o to, čo robí EÚ pre to, aby pomohla cestujúcim z EÚ.

Tlačová správa na stiahnutie (doc)

 

Fotografická súťaž „Európa v mojom regióne“

altChceli by ste vyhrať vybavenie pre digitálny fotoaparát v hodnote 1 000 € a k tomu výlet do Bruselu pre dve osoby? Zapojte sa toto leto do fotografickej súťaže „Európa v mojom regióne"!

Súťaž bude prebiehať na facebookovej stránke Európskej komisie. Účastníci budú môcť vkladať fotky v dvoch kategóriách:

„Môj projekt", určený pre organizácie, ktoré získali podporu z regionálnych fondov EÚ (t. j. Európsky fond regionálneho rozvoja alebo Kohézny fond)

„Očitý svedok", určený pre všetkých ľudí žijúcich v EÚ, ktorí si všimnú nejaký projekt, buď priamo vo svojom regióne alebo pri návšteve iného.

Jedinou úlohou účastníkov je odfotiť projekt s viditeľnými znakmi financovania z regionálnych fondov EÚ (t. j. súčasťou fotky musí byť bilboard, tabuľa, pamätná doska atď. s vlajkou EÚ a informáciami o využití fondov). V každej kategórii budú vybraní dvaja víťazi - jeden podľa hlasovania ľudí a jedného zvolí komisia spomedzi najpopulárnejších príspevkov. U fotografií sa bude hodnotiť estetická kvalita, tvorivosť a súvislosť s regionálnou politikou EÚ.

Sledujte správy na EU_Regional na Twitteri a stránku EK na Facebooku (https://www.facebook.com/EuropeanCommission), kde sa čoskoro objaví viac informácií. A nech už ste doma alebo v zahraničí, hlavne majte oči otvorené a fotoaparáty pripravené, aby ste neprehliadli zaujímavé európske projekty!

 
Viac článkov...
Partneri

    

Vyhľadávanie
Aktuálne projekty

 

„Vzdelávanie vo vidieckom cestovnom ruchu“

E-learningové vzdelávanie