Európske roky 

Pozvánka na konferenciu „Rozpočet pre EÚ na roky 2014-2020 v kontexte Stratégie Európa 2020“

altEkonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v spolupráci s Regionálnym európskym informačným centrom Banská Bystrica a Banskobystrickým samosprávnym krajom Vás srdečne pozývajú na medzinárodnú vedeckú konferenciu „Rozpočet pre EÚ na roky 2014-2020 v kontexte Stratégie Európa 2020“.

Konferencia sa uskutoční dňa 16. októbra 2012 v Aule Rotunde, Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici na Tajovského ulici č. 10.

Pozvánka na konferenciu

Záväzná prihláška na konferenciu

Pokyny pre autora

 

 

Café Európa v septembri

altTouto cestou by sme Vás radi pozvali na ďalšie kolo diskusného podujatia Café Európa 2012, ktoré bude tentoraz na tému: "Globálne oteplovanie je mýtus a bude sa konať v


Banskej Bystrici - 24. 9. 2012 (pondelok) o 17:00, Positivo Café, Dolná 9

 

Viac informácií na: http://www.cafeeuropa.sk/#09

Plagát na stiahnutie 

 

Občianske fórum

altV utorok 18. septembra 2012 v popoludňajších hodinách (predbežne 16:00 – 18:00) v Bratislave sa uskutoční diskusia s predsedom Európskeho parlamentu Martinom Schulzom. Stretnutie je určené hlavne pre mladých ľudí vo veku 17 – 30 rokov.

Hlavnými témami diskusie bude „Budúcnosť mládeže v Európskej únii vo svetle finančnej krizy“ a „Voľby do Európskeho parlamentu 2014“. Záujemcovia sa môžu prihlásiť cez tento odkaz. Diskusia bude prebiehať v angličtine.

Veríme, že uvedené podujatie bude zaujímavou príležitosťou pre všetkých zúčastnených.

 

 

KomPrax - kompetencie pre prax

altPRVÉ NADSTAVBOVÉ ŠKOLENIA UŽ V SEPTEMBRI

Dobrovoľníci nad 18 rokov (mládežnícki vedúci) aj pracovníci s mládežou, ktorí už absolvovali základné vzdelávanie v rámci KomPraxu alebo už majú viac skúseností a projektový manažment pre nich nie je niečo nové, si môžu od septembra zvýšiť kompetencie cez nadstavbové školenia KomPraxu.

Školenia sú trojfázové, pričom prvá fáza je realizovaná prezenčnou formou počas troch dní. Účastníci si v rámci nej pripravia malý projekt súvisiaci s témou školenia. V druhej fáze projekt uskutočnia a následne tretia fáza prebieha opäť prezenčnou formou jeden deň.

Aktuálny zoznam tém školení bude Iuventa - Slovenský inštitút mládeže priebežne dopĺňať o ďalšie zaujímavé oblasti.

Ak máte záujem o nadstavbové školenia, zoznam termínov môžete nájsť na tejto stránke.

 

Juvenes Translatores: začala sa registrácia do ďalšieho ročníka stredoškolskej prekladateľskej súťaže

alt3. september 2012

Do 20. októbra môžu stredné školy prihlasovať svojich žiakov do súťaže v preklade, ktorú od roku 2007 organizuje Európska komisia.

„Juvenes Translatores“ je jedinou súťažou, v ktorej si môžu sedemnásťroční študenti vyskúšať svoje prekladateľské zručnosti v ktoromkoľvek z úradných jazykov EÚ. Jej cieľom je priblížiť mladým ľuďom prácu prekladateľov, ako aj zviditeľniť prekladateľskú profesiu a jazykové vzdelávanie. Spätná väzba od učiteľov a žiakov svedčí aj o tom, že súťaž je pre nich zároveň uvoľnením a zábavou.

 

Viac informácií nájdete v tlačovej správe, ktorá je na stiahnutie tu. 

 

 

Ešte stále môžete vyjadriť svoj názor na uplatňovanie práv občanov EÚ

alt31. august 2012

O 10 dní končí historicky najväčšia verejná konzultácia s názvom „Vaše práva, vaša budúcnosť“. Všetci občania Únie v nej môžu vyjadriť svoju mienku o stave uplatňovania práv občanov únie a podeliť sa o to čo im vyhovuje, čo by sa dalo vylepšiť vo všetkých oblastiach, veď o budúcnosti Európy by nemali diskutovať iba politici ale aj občania. Odpovede získané v rámci konzultácie budú priamo zohľadnené v politickom programe Komisie na ďalšie roky a budú tvoriť základ správy o občianstve EÚ za rok 2013.

Konzultácia začala 9. mája pri príležitosti Dňa Európy a skončí 9. septembra 2012. Doteraz svoj názor vyjadrilo 8404 občanov EÚ. Krátky dotazník môžete vyplniť on-line tu: http://ec.europa.eu/your-rights-your-future.

Tlačová správa na stiahnutie (doc)

 

Komisia umožňuje občanom vyjadriť sa v online konzultácii

altNa jednej z najrozsiahlejších internetových konzultácií v histórií EÚ o právach občanov a o budúcnosti Európy sa doteraz zúčastnilo viac ako 5 500 občanov EÚ. Európska komisia 9. mája pri príležitosti Dňa Európy vyzvala občanov v celej Európskej únii, aby pomohli stanoviť politický program na ďalšie roky a formovať budúcnosť Európy (IP/12/461). Do 9. septembra môžu všetci Európania vyjadriť svoje názory k otázkam, ako napr. „Akým smerom by sa mal uberať vývoj Európskej únie v blízkej budúcnosti? V akej Európskej únii by ste chceli žiť v roku 2020?“ Keďže Európa v súčasnosti čelí zásadným výzvam, ktoré sú najmä výsledkom finančnej krízy a krízy štátneho dlhu, politická diskusia sa čoraz viac stáva diskusiou o blízkej a vzdialenej budúcnosti Európy. Počas posledného zasadnutia Európskej rady, ktoré sa konalo v júni, diskutovali vedúci predstavitelia o potrebe posunúť hospodársku a menovú úniu (HMÚ) do „novej fázy“. Akákoľvek ďalšia integrácia v hospodárskej a fiškálnej oblasti musí byť však z pohľadu obyvateľov Európy legitímna. Na základe návrhu Komisie bude rok 2013 Európskym rokom občanov (IP/11/959). Európska komisia chce túto príležitosť využiť na zapojenie občanov do formovania Únie zajtrajška a na zistenie ich predstáv o budúcnosti Európy.

Tlačová správa na stiahnutie (doc)

 

Životné prostredie: lepšia informovanosť občanov o hrozbe závažných havárií

altDnešným dňom (13. 08. 2012) nadobúdajú účinnosť nové predpisy, ktoré zabezpečia lepšiu informovanosť občanov EÚ o závažných hrozbách, ktoré pre nich predstavujú priemyselné komplexy v ich bezprostrednej blízkosti. Tieto pravidlá tvoria súčasť inak veľmi technickej aktualizácie smernice Seveso, ktorá je kľúčovým nástrojom riadenia priemyselných rizík. Smernica ukladá členským štátom povinnosť vypracovať havarijné plány pre oblasti nachádzajúce sa v okolí priemyselných komplexov, v ktorých sa manipuluje s veľmi veľkými množstvami nebezpečných látok. Od dnešného dňa sa verejné informácie o rizikách musia sprístupňovať v elektronickej podobe. Všetky podniky, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy, budú musieť poskytovať informácie o tom, akým spôsobom sa vyhlasuje poplach a ako by občania mali konať v prípade závažnej havárie.

Členské štáty budú musieť uplatňovať tieto pravidlá od 1. júna 2015, čo je zároveň dátum, keď v Európe nadobudnú úplnú účinnosť nové právne predpisy o klasifikácii chemikálií.

Tlačová správa na stiahnutie (doc)

 

Nové pravidlá zaobchádzania s elektronickým odpadom – efektívnejšie využívanie zdrojov

altOd dnes (13. 08. 2012) platia vylepšené pravidlá pre zber a spracovanie elektronického odpadu. Systematický zber a vhodné spracovanie sú nevyhnutným predpokladom recyklácie materiálov ako zlato, striebro, meď a vzácne kovy, ktoré sa používajú v televízoroch, laptopoch a mobilných telefónoch. Nové pravidlá poskytujú členským štátom účinnejšie nástroje boja proti nezákonnému vyvážaniu odpadu, ktorý je vážnym problémom. V súčasnosti sa v rámci dokumentovaného systému vyzbiera separovane len tretina elektrického a elektronického odpadu v EÚ. Ďalším očakávaným zlepšením je zníženie administratívnej záťaže prostredníctvom harmonizácie vnútroštátnej registrácie a požiadaviek týkajúcich sa podávania správ. Požiadavky registrov členských štátov týkajúce sa výrobcov elektronického odpadu sa teraz budú väčšmi zosúlaďovať.

Najneskôr do 14. februára 2014 musia členské štáty zmeniť a doplniť svoje existujúce právne predpisy v tejto oblasti a zosúladiť ich s novou smernicou a novými cieľmi.

Od roku 2016 sa od členských štátov bude vyžadovať, aby zabezpečili, že sa vyzbiera 45 % elektrických a elektronických zariadení predaných v každej krajine. Od roku 2018 sa rozsah pôsobnosti smernice rozšíri z dnešných kategórií na všetky elektrické a elektronické zariadenia. Od roku 2019 sa cieľ zozbieraného odpadu zvýši na 65 % predaných elektrických a elektronických zariadení alebo alternatívnu mieru 85 % vytvoreného elektronického odpadu.

Tlačová správa na stiahnutie (doc)

 

Vyhlásenie Európskej komisie k odstúpeniu Anny Bubeníkovej

alt10. augusta 2012

Vyhlásenie Európskej komisie k odstúpeniu Anny Bubeníkovej z rady expertov Gréckeho rozvojového fondu

Členské štáty eurozóny spolu s Európskou komisiou vymenovali v auguste 2011 troch zo siedmich členov rady expertov pri predstavenstve novo zriadeného Fondu rozvoja majetku Helénskej republiky. Spomedzi kandidátov viacerých členských štátov eurozóny bola Anna Bubeníková vybraná na základe svojich pracovných skúseností a odbornosti v oblasti privatizácie. V tom čase bola predsedníčkou Fondu národného majetku Slovenskej republiky.

Začiatkom tohto roku bola pre podozrenie z korupcie z Fondu národného majetku odvolaná. Európska komisia si však doposiaľnie je vedomá toho, že by slovenské orgány podnikli v súvislosti s osobou Anny Bubeníkovej akékoľvek právne kroky alebo začali vyšetrovanie.

Európska komisia berie na vedomie odstúpenie Anny Bubeníkovej z rady expertov z 9. augusta 2012. Zároveň pripomína, že sa hlási k zásade prezumpcie neviny.

 
Viac článkov...
Partneri

    

Vyhľadávanie
Aktuálne projekty

 

„Vzdelávanie vo vidieckom cestovnom ruchu“

E-learningové vzdelávanie