Európske roky 

Café Európa v máji

altTouto cestou by sme Vás radi pozvali na májové kolo diskusného podujatia Café Európa 2012, ktoré bude tentoraz na tému: "Poradíme si s korupciou alebo ona s nami? ", ktoré sa bude konať:


Banská Bystrica - 21. 5. 2012 (pondelok) o 17:00, Klub 77, Horná 54

Viac informácií na: http://cafeeuropa.sk/#06

Čítať celý článok...

 

Mladý Európan 2012 - národné kolo

altV sobotu 2. júna vyvrcholí na Štrbskom Plese siedmy ročník vedomostnej súťaže Mladý Európan, ktorú organizuje Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v spolupráci s Národnou asociáciou pre rozvoj podnikania.

S cieľom zvýšiť povedomie o Európskej únii na Slovensku medzi študentmi stredných škôl a šíriť komunikačné priority Zastúpenia EK v SR pre rok 2012, pripravilo Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v spolupráci Národnou asociáciou pre rozvoj podnikania a sieťou informačných centier Europe Direct už 7. ročník vedomostnej súťaže pre študentov tretích ročníkov stredných škôl pod názvom „Mladý Európan“.

Čítať celý článok...

 

Žlté ruže v Banskej Bystrici

altInformačné centrum EUROPE DIRECT Banská Bystrica v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku pripravilo aj v tomto roku pri príležitosti osláv Dňa Európy v stredu 9. mája 2012 podujatie ŽLTÉ RUŽE. Všetkým, ktorí sa budú doobeda nachádzať na Skuteckého ulici 13 venujeme symbolický darček - žltú ružu.

Ruža má slúžiť ako pripomenutie tohto sviatku, rovnako tiež pripomenutie členstva Slovenska v Európskej únii. Prečo žltá ruža? Tento kvet symbolizuje radosť a radosť z priateľstva, teda je aj symbolom priateľstva medzi národmi, ktoré sa spojili v EÚ.

Deň Európy - 9. mája 1950 sa urobil prvý krok k tomu, čo je dnes známe ako Európska únia. V tento deň v Paríži francúzsky minister zahraničných vecí Robert Schuman predniesol zástupcom medzinárodnej tlače deklaráciu vyzývajúcu Francúzsko, Nemecko a ďalšie európske krajiny na to, aby spojili svoju výrobu uhlia a ocele, ako "prvý konkrétny základ Európskej federácie. Počas milánskeho samitu čelných predstaviteľov EÚ v roku 1985 rozhodlo, že 9. máj bude "Dňom Európy“.

 

Správy z EÚ: Lepší internet pre deti

altKomisia prijala plán zameraný na to, aby deti získali IT zručnosti, ktoré sú potrebné na to, aby sa mohli bezpečne pohybovať na internete.

Hoci internet nebol "vymyslený" pre deti, dnes ho už 75% detí v EÚ pravidelne využíva. Tretina detí v EÚ používa internet cez mobilné telefóny. 4 z 10 detí už boli vystavené rizikám ako kyber-šikana, nebezpečné výzvy na podporu anorexie alebo sebapoškodzovania, alebo zneužitie citlivých osobných údajov.


Odhadujeme, že v roku 2015 bude až 90% pracovných pozícii vyžadovať technologické zručnosti, napriek tomu len štvrtina mládeže v EÚ dosahuje pokročilejšiu úroveň internetových zručnosti (ako napr. používanie internetu na telefonovanie, vytvorenie web stránky, zdieľanie súborov).

Čítať celý článok...

 

Výsledky regionálneho kola súťaže Mladý Európan 2012

alt

Dňa 20.04.2012 sa v priestoroch Slávnostnej auly na Ekonomickej fakulte UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica uskutočnilo regionálne kolo 7. ročníka súťaže Mladý Európan.

Záštitu nad tohtoročnou súťažou prebrali podpredseda Európskej komisie pre medziinštitucionálne vzťahy a administratívu Maroš Šefčovič a vedúci zastúpenia Európskej komisie v SR Dušan Chrenek.

Regionálneho kola súťaže v spolupráci s Europe Direct Banská Bystrica sa zúčastnilo 10 družstiev žiakov tretích ročníkov stredných škôl: Gymnázim Detva Gymnázium Mateja Bela, Zvolen Hotelová akadémia, Brezno Obchodná akadémia, Brezno SPŠ Dopravná Zvolen Gymnázium A. Sládkoviča, Krupina Gymnázium Jána Chalupku, Brezno SOŠ Hotelových služieb a obchodu, Zvolen Gymnázim Viliama Paulyniho-Tótha, Martin Pedagogická a sociálna akadémia, Turčianske Teplice.

Čítať celý článok...

 

Aprílová diskusia "Európske ženy potrebujú kvóty" v Banskej Bystrici

alt

Tretie diskusné podujatie v roku 2012 pod názvom Café Európa sa v Banskej Bystrici konalo 23. apríla 2012 v Klube 77 (Horná 54).

Téma: "Európske ženy potrebujú kvóty"

Hlavní účastníci diskusie: Sylvia Porubänová (sociologička), Ondrej Dostál (sociológ, politik, aktivista). Celú diskusiu moderoval Braňo Dobšinský.


Foto z diskusie môžete nájsť na http://cafeeuropa.sk/fotogaleria/2012-04-bb.htm

 

 

Správa z EÚ: SR čelí žalobe za legislatívu o odpadoch

altBrusel 26. apríla 2012

Európska komisia z dôvodu, že Bulharsko, Maďarsko, Poľsko a Slovensko nedodržali lehotu na transpozíciu (ktorou bol december 2010) rámcovej smernice EÚ o odpade do vnútroštátneho práva, postupuje túto vec Súdnemu dvoru EÚ. Európska komisia na odporúčanie komisára pre životné prostredie Janeza Potočnika žiada Súdny dvor o uloženie sankcií štyrom predmetným krajinám.

Komisia zároveň posiela dodatočné odôvodnené stanovisko Belgicku, pretože ju neinformovalo o priebehu transpozície uvedenej smernice. Ak Belgicko neprijme a neoznámi potrebné právne predpisy do dvoch mesiacov, Komisia môže takisto postúpiť túto vec Súdnemu dvoru EÚ a žiadať o uloženie finančných sankcií.

Čítať celý článok...

 

Kľúčom k hospodárskemu rastu a zamestnanosti je reforma vysokého školstva

altBrusel 25. apríla 2012

Európska komisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež Androulla Vassiliou odkázala členským štátom, že by mali bezodkladne modernizovať svoje systémy vysokoškolského vzdelávania a odstrániť prekážky, ktoré bránia plnému využitiu európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania (EPVV) v reakcii na krízu a rastúcu nezamestnanosť mladých. Vo svojom prejave pred zasadnutím ministrov zodpovedných za oblasť vysokoškolského vzdelávania v rumunskej Bukurešti, ktoré sa v rámci bolonského procesu organizuje každé dva roky, komisárka Vassiliou zdôraznila nevyhnutnosť prijatia opatrení na zvýšenie hospodárskeho rastu a zamestnanosti v Európe. Ministri zodpovední za oblasť vysokoškolského vzdelávania zo 47 európskych krajín sa stretnú 26. a 27. apríla v Bukurešti, aby sa dohodli na reformách, ktoré povedú k modernejšiemu a otvorenejšiemu európskemu priestoru vysokoškolského vzdelávania.

Vzhľadom na krízu a jej sociálne vplyvy sa ministri dohodli, že reformy musia byť zamerané na rozvoj nedostatočne využívaného potenciálu vysokoškolského vzdelávania zvyšovať hospodársky rast a zamestnateľnosť – to je posolstvo, ktoré sa týka aj „Programu Európskej komisie na modernizáciu systémov vysokoškolského vzdelávania v Európe“ prijatého v septembri 2011 (pozri IP/11/1043).

Bola zverejnená aj správa o súčasnom stave implementácie reforiem bolonského procesu.

 

„We Mean Business“: Komisia začína kampaň na podporu pracovných stáží

altBrusel, 17. apríla 2012

Európska komisia začína kampaň s názvom „We Mean Business“, ktorej cieľom je podporiť firmy, aby sa viac angažovali v oblasti pracovných stáží pre mladých ľudí, čím by prispeli k rozšíreniu ich zručností a zlepšeniu ich zamestnateľnosti. Zároveň môžu tieto stáže pomôcť mladým ľuďom zabezpečiť plynulý prechod zo školy a odborného vzdelávania k prvému dobrému zamestnaniu. Stáže môžu byť prínosom aj pre firmy, ktorým umožnia objaviť prípadných budúcich zamestnancov, ktorí by mohli, prostredníctvom svojich nových nápadov, byť kľúčom k budúcej produktivite a konkurencieschopnosti. V rokoch 2012– 2013 poskytne Komisia finančnú podporu celkovo 280 000 miestam pre stážistov prostredníctvom svojich programov Leonardo da Vinci a Erasmus určených pre študentov vzdelávajúcich sa v rámci odbornej prípravy a vysokoškolských študentov. Kampaň má svoju internetovú stránku, ktorá obsahuje informácie a odkazy na to, ako zorganizovať alebo nájsť stáž v inej krajine EÚ. V členských krajinách budú prebiehať podujatia zamerané na zvýšenie informovanosti, zacielené na obchodné komory, agentúry pre regionálny rozvoj, organizácie na podporu podnikania a ďalšie subjekty, ktoré môžu pomáhať pri poskytovaní informácií firmám o prínose stáží.

Viac informácií:

Viac o iniciatíve „Príležitosti pre mladých“:http://ec.europa.eu/social/yoi

Webová stránka kampane:http://we-mean-business.europa.eu

http://ec.europa.eu/culture

 

Správy z EÚ: Ako premieňame odpad na zlato?

altPremeniť odpad na zlato – ako sme na tom s využívaním odpadu?

16. apríl 2012

Pokiaľ ide o využívanie odpadu, medzi jednotlivýmičlenskými štátmi existujú podstatné rozdiely. Za rok 2010 vyprodukoval priemerný Slovák 333 kg komunálneho odpadu, 4 % odpadu sa recyklovali a 5 % spracovalo kompostovaním, 10% skončilo v spaľovniach. Najvýkonnejšiečlenské štáty recyklujú až 70 % svojho odpadu a takmer ničnekončí na skládkach, zatiaľčo v iných krajinách sa na skládky dostanú viac ako tri štvrtiny odpadu, ako aj v prípade Slovenska, až 81 %. Týmito číslami sa Slovensko v rámci krajín EÚ umiestňuje v recyklovaní odpadu na posledných miestach.

Čítať celý článok...

 
Viac článkov...
Partneri

    

Vyhľadávanie
Aktuálne projekty

 

„Vzdelávanie vo vidieckom cestovnom ruchu“

E-learningové vzdelávanie