Európske roky 

Správy z EÚ: Nezamestnanosť mládeže - štúdie potvrdili význam učňovského vzdelávania a stáží, a zároveň potrebu ich skvalitnenia

altAlarmujúco vysoká miera nezamestnanosti u mladých ľudí v Európe si vyžaduje okamžitý zásah zo strany členských štátov. Jednou z priorít bude zabezpečiť plynulý prechod mladých ľudí zo školy do zamestnania. Dve štúdie vypracované Európskou komisiou na tému učňovského vzdelávania a stáží vo všetkých členských štátoch EÚ odporúčajú zlepšiť schopnosť týchto vzdelávacích programov reagovať na požiadavky trhu práce, zvýšiť ich potenciál na prispôsobenie sa potrebám podnikov a ponúknuť viac záruk z hľadiska kvality a možností uplatnenia mladých ľudí. Závery spomínaných štúdií budú východiskom k príprave dvoch iniciatív Komisie, ktoré majú byť dokončené do konca roku 2012 – tou prvou je návrh odporúčania Rady týkajúceho sa záruk pre mládež, ktoré majú mladým ľuďom garantovať, že do štyroch mesiacov po skončení školy budú zapojení buď do pracovného procesu, ďalšieho vzdelávania, alebo do odbornej prípravy, a tou druhou je vymedzenie kvalitatívneho rámca týkajúceho sa stáží.

Tlačová správa na stiahnutie (doc)

 
Partneri

    

Vyhľadávanie
Aktuálne projekty

 

„Vzdelávanie vo vidieckom cestovnom ruchu“

E-learningové vzdelávanie