Európske roky 

Ako nakladáme s komunálnym odpadom

altDnes (07. 08. 2012) vyšla správa o hospodárení členských štátov s komunálnym odpadom. Jej výsledky nie sú pre niektoré členské štáty potešujúce, rozdiely medzi členmi EÚ sú výrazné. Hodnotilo sa 18 kritérií s využitím zelených, oranžových a červených políčok pre oblasti, ako sú celkový recyklovaný odpad, cena zneškodňovania odpadu a porušovanie európskych právnych predpisov.

Slovensko patrí do skupiny, ktorá vykazuje najväčšie nedostatky. Ide o problémy ako neúčinné alebo chýbajúce politiky predchádzania vzniku odpadu, nedostatok stimulov na presmerovanie odpadu zo skládok a nedostatočná infraštruktúra na nakladanie s odpadom. Podobne ako my sú na tom napríklad Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Estónsko, Grécko, Litva, Lotyšsko, Malta, Poľsko, Rumunsko či Taliansko.

Oproti tomu Belgicko, Dánsko, Holandsko, Nemecko, Rakúsko a Švédsko majú komplexné systémy zberu odpadu a na skládkach končí menej ako 5 % ich odpadu. Majú rozvinuté systémy recyklovania, dostatočné spracovateľské kapacity a účinne nakladajú s biologicky rozložiteľným odpadom. Pre tieto štáty je typické, že sa v ich politikách odpadového hospodárstva účinne spájajú právne, administratívne a ekonomické nástroje.

Výsledky tejto správy budú použité na prípravu plánov konkrétneho postupu pre desať členských štátov s najhoršími výsledkami. Tieto plány prediskutujeme s vnútroštátnymi orgánmi na dvojstranných seminároch na jeseň tohto roku, pričom prvý z nich sa bude konať 19. septembra v Prahe.

Tlačová správa na stiahnutie (doc)

 
Partneri

    

Vyhľadávanie
Aktuálne projekty

 

„Vzdelávanie vo vidieckom cestovnom ruchu“

E-learningové vzdelávanie