Archív projektov

DIVERZIFIKÁCIA ČINNOSTÍ NA VIDIEKU S DÔRAZOM  NA ROZVOJ CESTOVNÉHO RUCHU

 

Doba riešenia: február 2010 - apríl 2013

Miesto riešenia: Banskobystrický kraj

Opatrenie: č. 3.3. Vzdelávanie a informovanie 

 

POSILNENIE PRINCÍPU ROVNOSTI PRÍLEŽITOSTÍ U ZAMESTNÁVATEĽOV V PODMIENKACH BANSKOBYSTRICKÉHO REGIÓNU

 

alt

Doba riešenia: jún 2006 - február 2008

Miesto riešenia: Banskobystrický kraj

 

Sektorový operačný program Ľudské zdroje

Priorita: č. 2 Posilnenie sociálnej inklúzie a rovnosti príležitostí na trhu práce.

Opatrenie: č. 2.2 Odstránenie prekážok rovnosti mužov a žien na trhu práce s dôrazom na zosúladenie pracovného a rodinného života

 

Regionálne európske informačné centrum Banská Bystrica (REIC Banská Bystrica) je riešiteľom projektu č. 2005/2.2/01/065 financovaného z Európskeho sociálneho fondu v rámci výzvy Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

O projekte

Projekt a médiá

Výstupy projektu

Profil organizácie

ESF na Slovensku


Regionálne európske informačné centrum Banská Bystrica je riešiteľom projektu č. 2005/2.2/01/065 "Posilnenie princípu rovnosti príležitostí u zamestnávateľov v podmienkach banskobystrického regiónu" v rámci výzvy Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v období od júla 2006 do februára 2008. Jeho cieľom je zvyšovať povedomie zamestnávateľov o problematike rovnosti príležitostí ako aj o problematike podpory zamestnancov s rodinnými povinnosťami v banskobystrickom regióne.

Na základe uskutočneného prieskumu medzi zamestnávateľmi a podpornými inštitúciami zaoberajúcim sa otázkou podpory žien a osôb s rodinnými povinnosťami v regióne sa vypracovávajú štyri odborné dokumenty so špecifikovanými opatreniami tak pre zamestnávateľov súkromného sektora, ako aj pre verejný sektor. Rovnako sa vypracuje vzorový plán podpory rodovej rovnosti a podpory aktivít pre uľahčenie zosúladenia rodinného a pracovného života. V rámci realizácie projektu sa nastavujú dva špecifické plány pre konkrétnych zamestnávateľov a štúdia najlepších príkladov uplatňovania týchto politík v Európskej únii. Všetky uvádzané materiály sú určené pre zamestnávateľov ako motivačný nástroj pri zvažovaní zavedenia takýchto opatrení.

 

 

NÁŠ ODKAZ EURÓPE

DEUTSCHE GESELLSCHAFT, E.V., DEUTSCHLAND PLÁN D - DEMOKRACIA, DIALÓG, DISKUSIA

alt

Doba riešenia: august 2006 - august 2007

Miesto riešenia: Nemecko, Rakúsko, Poľsko, Česko, Slovensko

 

VYHLASOVATEĽ: Európska komisia, DG Communication

Program: Plán D - demokracia, dialóg, diskusia

Akcia: DG COMM A2

Na podnet Európskej komisie v súvislosti s oslavami 50. výročia podpisu Rímskych zmlúv kladúcich základy európskej integrácie a aj ako reakcia na prvú neúspešnú snahu o schválenie spoločnej Ústavy pre Spoločenstvo bolo na jeseň 2006 zahájených šesť občianskych projektov zameraných na rozvinutie aktívnych diskusií o budúcnosti Európskej únie. 

Belgicko - Európske konzultácie s občanom (Fondation Roi Baudouin), Ozvi sa, Európa (European Movement Internationa)

Francúzsko - Európa zajtrajšku: Paneurópsky poradný prieskum verejnej mienky v rámci plánu D (Notre Europe)

Taliansko- Rádio Web Európa (CENASCA)

Nemecko - Náš odkaz Európe (Deutsche Gesellschaft, e. V.)

Maďarsko - Naša Európa - Naša diskusia - Náš príspevok (Európa Ház Evesület)

Náš odkaz Európe

Banská Bystrica

Náš odkaz Európe

Bratislava

Náš odkaz Európe

Žilina

Náš odkaz Európe

Senica

Náš odkaz Európe

Dotazníkový prieskum

 

"V súčasnosti akosi neexistuje jasná zhoda názorov na to, čo je cieľom Európskeho projektu a kam smeruje. Potrebujeme novú dohodu, spoločnú víziu nového a moderného príbehu o Európe. A preto máme "Plán D". Plán je súčasťou "obdobia reflexie" a zameriava sa an diskusie s občanmi o budúcnosti Európy."

(cit. Jose Manuel Barosso, predseda Európskej komisie, Margot Wallströmová, predsedníčka Európskej komisie)

Regionálne európske informačné centrum v Banskej Bystrici je oficiálnym koordinátorom projektu na Slovensku. Samotný projekt predložila nemecká Deutsche Gesellschaft, e.V., ako jedna z najaktívnejších vzdelávacích inštitúcií Nemecka v otázkach politiky, kultúry a spoločnosti. Jej podujatia sa spájajú s menami mnohých významných osobností politického, hospodárskeho a kultúrneho života ako napríklad spolkový viceprezident Wolfgang Thiese, alebo spolková kancelárka Angela Merkel. 

Cieľ projektu: 

Cieľom projektu je prostredníctvom 66 podujatí v piatich štátoch Európskej únie podnietiť diskusiu širokej verejnosti za účasti významných predstaviteľov verejného života a odborníkov na súvisiace témy. Rozhovory sa dotýkajú hospodárskeho a sociálneho rozvoja Európy, vnímanie Európy, úlohy Únie, hranice Európy a podobne. 

Špecifické ciele a aktivity projektu:

1. Panelové diskusie na aktuálne témy Európskej únie

Podujatia v piatich štátoch Únie majú podnietiť diskusiu občanov na európske otázky.

2. Dotazníkový prieskum a filmované rozhovory

Počas viac ako 70 podujatí v rámci tohto projektu bude vykonávaný dotazníkový prieskum. A na 20 veľkých diskusných podujatiach majú občania možnosť nechať nafilmovať svoj individuálny odkaz Európe.

3. Vyhodnotenie a prenos tým, čo rozhodujú

Výsledky dotazníkového prieskumu a nafilmované individuálne odkazy občanov budú zverejnené a postúpené relevantným európskym inštitúciám, ktoré rozhodujú o jej ďalšom fungovaní a smerovaní, ako napr. vlády, frakcie, výbory národných parlamentov, národné zastúpenia Európskej komisie, resp. Európskeho parlamentu, Európsku komisiu v Bruseli a ďalších.

 

 
Partneri

    

Vyhľadávanie
Aktuálne projekty

 

„Vzdelávanie vo vidieckom cestovnom ruchu“

E-learningové vzdelávanie