Aktuálne projekty

INOVATÍVNE PODNIKÁME V CESTOVNOM RUCHU NA VIDIEKU

Doba riešenia: apríl 2014 - marec 2015

Miesto riešenia: Banskobystrický kraj

Názov programu: Program rozvoja vidieka SR 2007 - 2013

Opatrenie: č. 3.3. Vzdelávanie a informovanie 

Financované z EPFRV

alt

Regionálne európske informačné centrum Banská Bystrica (REIC Banská Bystrica) v rámci PRV SR 2007 - 2013 získalo dotáciu na realizáciu projektu v oblasti informovanosti o podpore podnikania vo vidieckom cestovnom ruchu.

 

O projekte

Vzdelávacie 
aktivity

Fotogaléria

Regionálna konferencia 
a publicita

Profil organizácie

PRV
2007 - 2013
EPFRV

Cieľom projektu je skvalitniť a podporiť ľudský potenciál ako základnú podmienku pre zlepšenie kvality života na vidieku. Prioritnou skupinou projektu sú poľnohospodári, ktorí majú záujem diverzifikovať svoje činnosti, združenia subjektov v cestovnom ruchu, ktoré budú propagovať región a jeho produkty. 

alt

 

Ciele a aktivity projektu:

Aktivita č. 1

Vzdelávacie aktivity v oblasti inovatívnych riešení diverzifikácie činnosti vidieka smerom k podpore cestovného ruchu

Aktivita č. 2

Informačné aktivity v oblasti inovatívnych riešení diverzifikácie činnosti vidieka smerom k podpore cestovného ruchu

Cieľ projektu

Spoločným cieľom uvedených aktivít je skvalitniť a podporiť ľudský potenciál ako základnú podmienku pre zlepšenie kvality života na vidieku. Tento cieľ sa bude napĺňať predovšetkým prostredníctvom aktivít zameraných na poskytovanie potrebných vedomostí, zručnosti a informácií a výmenu skúseností v jednotlivých oblastiach súvisiacich s opatreniami Osi 3 PRV, plne v súlade s cieľmi opatrenia 3.3.

 

 
Partneri

    

Vyhľadávanie
Aktuálne projekty

 

„Vzdelávanie vo vidieckom cestovnom ruchu“

E-learningové vzdelávanie