Európske roky 

Eurobarometer - stúpa korupcia?

altZdroj: Novinky z Komisie

Podľa dnes zverejneného prieskumu Eurobarometra korupcia naďalej zostáva jedným z najväčších problémov, ktorým Európa čelí.

Údaje ukazujú, že takmer tri štvrtiny Európanov naďalej považujú korupciu za významný problém a myslia si, že existuje na všetkých úrovniach verejnej správy. Osem percent respondentov uviedlo, že v uplynulom roku boli požiadaní, alebo sa od nich očakávalo, aby dali úplatok.Hospodárske náklady, ktoré vznikli v dôsledku korupcie v EÚ, sa odhadujú na približne 120 miliárd EUR ročne.

Povaha a rozsah korupcie sa menia podľa jednotlivých členských štátov.
Na Slovensku 78% respondentov celkovo súhlasí s tvrdením, že korupcia je u nás veľkým problémom. 92% z nás takisto verí, že korupcia je prítomná v celoštátnych inštitúciách. 54% celkovo súhlasí s tým, že sa s korupciu osobne stretáva vo svojom bežnom živote. 82% celkovo súhlasí s tým, že súdne rozsudky v prípadoch týkajúcich sa korupcie sú u nás príliš mierne. 40% z nás by pri riešení prípadu korupcie najviac dôverovalo polícii.

Je potrebné podotknúť, že samotný zber údajov prebiehal v septembri 2011.
Kompletná správa Eurobarometra o korupcii (v aj): http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_374_en.pdf

 
Partneri

    

Vyhľadávanie
Aktuálne projekty

 

„Vzdelávanie vo vidieckom cestovnom ruchu“

E-learningové vzdelávanie