Európske roky 

Áno rozpočtovej kontrole, v oblasti rastu a zamestnanosti však treba urobiť viac

alt

Pre dosiahnutie hlbšej hospodárskej koordinácie budú musieť členské štáty EÚ konať v oblasti odporúčaných štrukturálnych reforiem rozhodnejšie a zlepšiť transparentnosť, uvádzajú tri uznesenia, ktoré EP prijal ako odpoveď na ročný prieskum Komisie týkajúci sa pokynov pre zabezpečenie rastu a zamestnanosti. Parlament tiež vyzýva na väčšie úsilie v oblastiach rastu, zamestnanosti a boja proti chudobe.

Ešte pred začiatkom hlasovania poslanec Jean-Paul Gauzès (EEP, FR), spravodajca uznesenia o ročnom prieskume rastu, uviedol: "Chceme, aby členské štáty zaviedli štrukturálne reformy, ku ktorým sa zaviazali. Táto reformná politika by sa nemala stať mŕtvou literou".

Marije Cornelissen (Strana zelených, NL), spravodajkyňa uznesenia o zamestnanosti a sociálnych aspektoch sa zas vyjadrila, že existuje napätie medzi fiškálnou politikou a politikou zamestnanosti, hoci medzi nimi treba zabezpečiť práve väčšiu súdržnosť. "Existuje spôsob, ako to vyriešiť - prostredníctvom lepšieho riadenia ekonomiky", uviedla.

Pervenche Berès (S&D, FR), spravodajkyňa uznesenia o usmerneniach pre politiku zamestnanosti, povedala: "Európsky parlament chce nájsť rovnováhu medzi cieľmi stratégie EÚ 2020 a Paktu stability a rastu. Členské štáty v súčasnosti kladú prílišný dôraz na pakt rastu a stability, a to na úkor rastu a investícií."

Rozpočtové škrty samy o sebe neobnovia ekonomiku ani dôveru

Uznesenia tvrdia, že rozpočtové opatrenia, ako aj opatrenia na zabezpečenie rastu a zamestnanosti, musia byť prijaté spoločne.

Uznesenie o ročnom prieskume rastu hovorí, že plán Komisie prehliada naliehavú potrebu prijať opatrenia na podporu krátkodobých činností a zamestnanosti. Spomína tiež potrebu vybudovať dôveru medzi investormi, spotrebiteľmi a občanmi, a zdôrazňuje, že dokument Komisie sa riešeniu tejto situácie nevenuje dostatočne.

Okrem toho zdôrazňuje, že je potrebné podstatne zvýšiť demokratickú legitimitu a štátne vlastníctvo, aby sa urýchlilo tempo hospodárskych reforiem. Komisiu žiada, aby objasnila, aké kroky členské štáty podnikli a čo zatiaľ v rámci implementácie reformných odporúčaní neurobili. Uznesenie zdôrazňuje, že obmedzené vykonávanie týchto odporúčaní zabrzdí rast.

V neposlednom rade toto uznesenie hovorí, že banky by mali požičiavať do reálnej ekonomiky viac, a najneskôr do začiatku leta žiada nové legislatívne návrhy v oblasti riadenia bankových kríz.

Zamestnanosť a sociálne aspekty

Uznesenie o sociálnych aspektoch a aspektoch zamestnanosti vyzýva Európsku Radu, aby zabezpečila, že usmernenie o fiškálnej konsolidácii nezvýši chudobu a nenaruší úsilie zamerané na boj proti nezamestnanosti, najmä čo sa týka riešenia nezamestnanosti mladých ľudí.

Poslanci navrhujú v spolupráci so sociálnymi partnermi zaviesť systém ochrany mládeže, ktorý by zabezpečil právo každého mladého človeka na ponuku pracovného miesta, stáže alebo školenia po štyroch mesiacoch nezamestnanosti.

Okrem toho vyzýva Európsku radu na zavedenie dane z finančných transakcií.

V rovnakom uznesení tiež poslanci vyjadrili svoje obavy týkajúce sa záväzkov členských štátov, stanovených v národných reformných programoch, ktoré sú podľa nich nedostatočné na dosiahnutie hlavných cieľov stratégie Európa 2020, najmä čo sa týka cieľov pre zamestnanosť, vzdelávanie a boj proti chudobe.


 
Partneri

    

Vyhľadávanie
Aktuálne projekty

 

„Vzdelávanie vo vidieckom cestovnom ruchu“

E-learningové vzdelávanie