Európske roky 

Euroscola 2016

altProgram Euroscola 2016

Do programu sa môžu zapojiť študenti ktorejkoľvek strednej školy na Slovensku vo veku 16-18 rokov. Škola môže podľa svojich priorít určiť, či to budú všetci študenti od 16 do 18 rokov alebo len študenti niektorého ročníka.

UPOZORNENIE: Školy, ktoré sa zúčastnili pracovného dňa Euroscola v Štrasburgu v roku 2015, sa môžu zapojiť do súťaže, ale nebudú sa môcť zúčastniť pracovného dňa Euroscola v Štrasburgu v roku 2016.

Trvanie súťaže: 2. septembra 2015 – 20. novembra 2015


Cena pre víťaza

Víťazná škola sa zúčastní dvojdňového podujatia Euroscola, ktoré sa koná 20. a 21. mája 2016 v Štrasburgu za účasti poslancov Európskeho parlamentu ako aj iných vplyvných osobností európskej integrácie. (Vzhľadom na to, že tohto podujatia sa zúčastnia zástupcovia zo všetkých členských krajín, je počet účastníkov z jednej školy v tomto termíne limitovaný na 18 študentov a 2 pedagógov.)

Školy, ktoré sa umiestnia na 2. - 7. mieste, sa zúčastnia pracovného dňa v Európskom parlamente v Štrasburgu v prvom polroku 2016.

Ako sa zapojiť

Zapojiť sa do súťaže je možné tak, že študenti školy usporiadajú podujatie, ktorého cieľom bude diskusia o Európskej únii, jej možnom smerovaní, úspechoch i problémoch, o možnostiach a perspektívach mladých ľudí v EÚ. Dôležité je, aby to bola oblasť, ktorú môžu ovplyvniť rozhodnutia Európskeho parlamentu.

Druh usporiadaného podujatia závisí iba od výberu školy a nie je nijako obmedzený, musí však obsahovať prvok diskusie. Môže to byť napr. prezentácia spojená s diskusiou, prednáška v spojení s diskusiou, workshop a iné. Na podujatie môžu školy pozvať ako prednášajúcich aj externých hostí, napr. poslancov Európskeho parlamentu, zástupcov regionálnej samosprávy, štátnej správy, univerzít, odborníkov na danú tému a pod., pričom počet zúčastnených hostí nemá významný vplyv na hodnotenie prihláseného projektu.
Z usporiadaného podujatia škola vyhotoví písomnú správu (dokumentáciu je potrebné dodať v tlačenej podobe, nie na CD/DVD.) Správa má byť prehľadná, nie príliš obsiahla a mala by obsahovať informáciu o príprave podujatia a zapojení študentov do organizácie, program, správu o diskusii, závery a prezenčnú listinu/prezenčné listiny, pokiaľ bolo podujatí viac. Správu môžu vyhotoviť aj študenti, ale je potrebné, aby bola podpísaná aj pedagógom.

Odporúčame, aby z dokumentácie bolo možné zistiť odpovede na nasledujúce otázky, ktoré hodnotiacej komisii umožnia lepšie posúdiť jednotlivé prihlášky a aktivity:

1. Koľko študentov má škola, koľko ich bolo oboznámených s podujatím, koľko sa aktívne zúčastnilo prípravy podujatia a koľkí sa zúčastnili konkrétnej aktivity?
2. Koho ste pozvali na podujatie z iných inštitúcii, napr. hosť z regionálnej samosprávy, poslanec EP alebo NR SR a pod.? Dovolíme si upozorniť, že cieľom nie je súťažiť v počte zúčastnených europoslancov, preto účasť viacerých europoslancov nemá výrazný vplyv na hodnotenie.
3. Zhodnoťte prínos podujatia pre školu a jej okolie - zhrňte názory študentov a pedagógov, oslovených účastníkov. Ak viete odhadnúť uveďte počet informovaných ľudí, počet aktívne zapojených účastníkov, a pod. Priniesli závery z podujatia nové myšlienky, resp. nové pohľady na tému?
4. Informovali ste o podujatí okolie školy, napr. miestne inštitúcie, noviny, televíziu? Akú reklamu ste robili podujatiu?
5. Aká bola spätná väzba? (napr. následný vedomostný test, hodnotiaci dotazník, slohová práca, ...) ?

Správa môže byť doplnená aj o grafickú dokumentáciu (fotografie, prezentácie) a ďalšie materiály, ktoré majú ilustrovať atmosféru aktivity.

Vypracovanú dokumentáciu zašlite spolu s vyplnenou prihláškou (pod textom) a kópiou zriaďovacej listiny školy do 20. novembra 2015 (rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky) poštou na adresu:
Európsky parlament
Informačná kancelária na Slovensku
Palisády 29
811 06 Bratislava

Náklady vzniknuté pri príprave a realizácii podujatia, ako aj iné náklady spojené s predkladaním prihlášky do súťaže nesú uchádzači a nemôžu byť Európskym parlamentom preplatené.

Bližšie informácie:

http://www.europskyparlament.sk/sk/eu_pre_mladych/euroscola.html

 
Partneri

    

Vyhľadávanie
Aktuálne projekty

 

„Vzdelávanie vo vidieckom cestovnom ruchu“

E-learningové vzdelávanie