Európske roky 

Správy z EÚ: V akom stave je Energetická únia?

altEurópska komisia (18. 10. 2015) predstavila balíček k projektu energetickej únie EÚ. Tvárou energetickej únie je podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič. Správa o stave energetickej úniehodnotí pokrok v budovaní energetickej únie založenej na piatich navzájom prepojených pilieroch a informuje o pripravovaných legislatívnych návrhoch na rok 2016. Obsahuje aj dokumenty ku všetkým 28 členským krajinám.


Druhý zoznam projektov spoločného záujmu obsahuje projekty infraštruktúry, ktoré sú bezprostredne potrebné na dosiahnutie cieľov v oblasti energetickej politiky.

Správa o pokroku v oblasti energetickej efektívnosti: Zo správy o pokroku v dosahovaní cieľa zvýšenia energetickej efektívnosti o 20 % do roku 2020 vyplýva, že napriek výraznému pokroku kolektívne úsilie členských štátov zodpovedá iba 17,6 % úspor primárnej energie v porovnaní s prognózami na rok 2020.

Správa o pokroku v oblasti klímy: Správa ukazuje, že EÚ je mimoriadne úspešná pri oddeľovaní hospodárskeho rastu od emisií skleníkových plynov. Zároveň je na dobrej ceste k splneniu cieľa zníženia emisií o 20 % do roku 2020, ako aj cieľov Kjótskeho protokolu.

Trendy týkajúce sa spotreby energie: Z pracovného dokumentu útvarov Komisie vyplýva, že trhy s elektrinou a plynom napriek dosiahnutému pokroku stále nefungujú tak, ako by mali.

Správa o vykonávaní stratégie energetickej bezpečnosti EÚ: táto správa poskytuje aktuálne informácie o tom, ako na tom Európska únia je z hľadiska energetickej bezpečnosti a ktoré opatrenia na jej zlepšenie boli prijaté od prijatia stratégie v máji 2014.

Správa o vykonávaní smernice o jadrovej bezpečnosti: v správe sa dospelo k záveru, že vo všeobecnosti je súlad so smernicou o jadrovej bezpečnosti z roku 2009 na dobrej úrovni.

Zhrnutie o zásobách ropy: smernicou o zásobách ropy sa od Komisie vyžaduje, aby pravidelne podávala správy o dostupných zásobách ropy v členských štátoch. Táto povinnosť je splnená pracovným dokumentom útvarov Komisie, ktorý poskytuje aktuálne informácie o zásobách ropy v EÚ.

Návrh nariadenia o štatistike cien elektrickej energie a zemného plynu, ktoré po prijatí zlepší európsku štatistiku o cenách energie.

Komisia dnes začína aj verejnú konzultáciu o budúcej revízii smernice o obnoviteľných zdrojoch energie, ktorá bude prebiehať do 10. februára 2016.


Všetky spomínané dokumenty na stiahnutie:
http://ec.europa.eu/priorities/energy-union/state-energy-union/index_en.htm

Slovenská tlačová správa na stiahnutie:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6105_sk.htm

Špecifický materiál o Slovensku na stiahnutie:
http://ec.europa.eu/priorities/energy-union/state-energy-union/docs/slovakia-national-factsheet_en.pdf

 
Partneri

    

Vyhľadávanie
Aktuálne projekty

 

„Vzdelávanie vo vidieckom cestovnom ruchu“

E-learningové vzdelávanie