Európske roky 

Balík opatrení v oblasti udržateľnosti bezpečnosti dodávok energie

altEurópska komisia dňa 16.2.2016 predstavila balík opatrení v oblasti bezpečnosti dodávok energie spolu s návrhmi, ktoré majú EÚ pripraviť na celosvetovú transformáciu energetiky, ako aj na prípadné prerušenia dodávok energie. Otázka bezpečnosti dodávok energie je jedným zo základných kameňov stratégie energetickej únie, ktorá je kľúčovou politickou prioritou Junckerovej Komisie.

Maroš Šefčovič, podpredseda Komisie zodpovedný za energetickú úniu v tejto súvislosti uviedol: „V stratégii energetickej únie, ktorú sme pripravili pred rokom, sme všetkým Európanom sľúbili dodávky bezpečnej, udržateľnej a konkurencieschopnej energie. Dnešný balík opatrení je zameraný na bezpečnosť našich dodávok energie, ale týka sa všetkých troch ambicióznych cieľov. Znížením našej energetickej náročnosti a lepším riadením dodávok z externých zdrojov prispejeme k splneniu nášho záväzku a k posilneniu stability na európskom trhu s energiou."

Daný balík obsahuje:

Nariadenie o stratégii bezpečnosti dodávok plynu - plyn má nezanedbateľnú úlohu pri prechode na nízko uhlíkové hospodárstvo a naďalej zostáva dôležitou súčasťou energetického mixu EÚ. Existujúca vonkajšia závislosť však vyžaduje, aby EÚ posilnila odolnosť svojich trhov v prípadoch prerušenia dodávok plynu.

Rozhodnutie o medzivládnych dohodách v oblasti energetiky - EÚ musí zabezpečiť, aby medzivládne dohody podpísané členskými štátmi EÚ a tretími krajinami, ktoré sú relevantné z hľadiska bezpečnosti dodávok plynu do EÚ, boli transparentnejšie a v úplnom súlade s právnymi predpismi EÚ. Preto sa zavádza povinná kontrola zlučiteľnosti ex ante, ktorú bude vykonávať Komisia.

Stratégia pre skvapalnený zemný plyn (LNG) a skladovanie plynu - Európa je najväčším dovozcom zemného plynu vo svete. Naďalej však pretrvávajú značné regionálne rozdiely, pokiaľ ide o prístup k LNG. Cieľom stratégie pre skvapalnený zemný plyn (LNG) je zlepšiť prístup všetkých členských štátov k LNG ako k alternatívnemu zdroju plynu.

Stratégia vykurovania a chladenia – na vykurovanie a chladenie budov a priemyslu sa v EÚ spotrebuje polovica energie v EÚ. Navrhovaná stratégia vykurovania a chladenia sa zameriava na odstraňovanie prekážok eliminácie emisií uhlíka v budovách a priemysle. Okrem iného sa v nej zdôrazňuje, že väčšia energetická účinnosť a intenzívnejšie využívanie obnoviteľných zdrojov energie ovplyvnia energetickú bezpečnosť.

Bližšie informácie na stiahnutie:

Tlačová správa


 
Partneri

    

Vyhľadávanie
Aktuálne projekty

 

„Vzdelávanie vo vidieckom cestovnom ruchu“

E-learningové vzdelávanie