Európske roky 

Odporúčania Európskej komisie pre Slovensko 2016

Európska komisia prijala konkrétne odporúčania pre jednotlivé členské štáty.

Odporúčania pre Slovensko sa v tomto roku venujú štrukturálnemu deficitu, nákladovej efektívnosti zdravotníctva, daňovej disciplíne, zamestnanosti, vzdelávaniu; ako aj verejnému obstarávaniu, modernizácii verejnej správy, súdnictvu a podnikateľskému prostrediu.

Tlačová správa v slovenčine: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1724_sk.htm


Samotné odporúčania v anglickom jazyku:

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2016/csr2016_slovakia_en.pdf

http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-recommendations/index_en.htm

 
Partneri

    

Vyhľadávanie
Aktuálne projekty

 

„Vzdelávanie vo vidieckom cestovnom ruchu“

E-learningové vzdelávanie