Európske roky 

Obehové hospodárstvo – ako ďalej?

alt26. januára boli odprezentované výsledky opatrení v oblasti obehového hospodárstva a EK takisto informovala o ďalších krokoch. Pre členské štáty sú pripravené usmernenia o energetickom zhodnocovaní odpadu a návrh na cielené zlepšenie právnych predpisov o určitých nebezpečných látkach v elektrických a elektronických zariadeniach. Na podporu financovania obehového hospodárstva, sme s Európskou investičnou bankou (EIB) zriadili platformu, ktorá má združovať investorov a inovátorov. „Obehové hospodárstvo prispeje k uzavretiu kruhu životného cyklu výrobkov. Vďaka nemu môžeme v plnej miere využiť pridanú hodnotu výrobkov a surovín a v neposlednom rade efektívnejšie recyklovať odpady, čo povedie k úspore energie. EÚ má za cieľ  v tejto oblasti do roku 2030 dosiahnuť 65%nú recykláciu komunálneho odpadu a 75% obalových materiálov. Skládkovanie odpadu sa má obmedziť na maximálne 10% do toho istého roku, pričom skládkovanie separovaného odpadu má byť zakázané." uviedol v tejto súvislosti Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia európskej komisie na Slovensku.
Návrh na aktualizáciu pravidiel o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (smernica RoHS) má uľahčiť trhové operácie s použitými výrobkami (napr. opätovný predaj) a opravu elektrických a elektronických zariadení. Odhaduje sa, že vďaka uvedeným opatreniam bude možné vyhnúť sa v EÚ viac ako 3 000 tonám nebezpečného odpadu ročne, ako aj ušetriť energiu a suroviny. Napríklad len v zdravotníctve by sa podľa odhadov mohlo ušetriť 170 mil.


Viac:
Tlačová správa
Otázky a odpovede 

 
Partneri

    

Vyhľadávanie
Aktuálne projekty

 

„Vzdelávanie vo vidieckom cestovnom ruchu“

E-learningové vzdelávanie