Európske roky 

Kľúčom k hospodárskemu rastu a zamestnanosti je reforma vysokého školstva

altBrusel 25. apríla 2012

Európska komisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež Androulla Vassiliou odkázala členským štátom, že by mali bezodkladne modernizovať svoje systémy vysokoškolského vzdelávania a odstrániť prekážky, ktoré bránia plnému využitiu európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania (EPVV) v reakcii na krízu a rastúcu nezamestnanosť mladých. Vo svojom prejave pred zasadnutím ministrov zodpovedných za oblasť vysokoškolského vzdelávania v rumunskej Bukurešti, ktoré sa v rámci bolonského procesu organizuje každé dva roky, komisárka Vassiliou zdôraznila nevyhnutnosť prijatia opatrení na zvýšenie hospodárskeho rastu a zamestnanosti v Európe. Ministri zodpovední za oblasť vysokoškolského vzdelávania zo 47 európskych krajín sa stretnú 26. a 27. apríla v Bukurešti, aby sa dohodli na reformách, ktoré povedú k modernejšiemu a otvorenejšiemu európskemu priestoru vysokoškolského vzdelávania.

Vzhľadom na krízu a jej sociálne vplyvy sa ministri dohodli, že reformy musia byť zamerané na rozvoj nedostatočne využívaného potenciálu vysokoškolského vzdelávania zvyšovať hospodársky rast a zamestnateľnosť – to je posolstvo, ktoré sa týka aj „Programu Európskej komisie na modernizáciu systémov vysokoškolského vzdelávania v Európe“ prijatého v septembri 2011 (pozri IP/11/1043).

Bola zverejnená aj správa o súčasnom stave implementácie reforiem bolonského procesu.

 
Partneri

    

Vyhľadávanie
Aktuálne projekty

 

„Vzdelávanie vo vidieckom cestovnom ruchu“

E-learningové vzdelávanie