Európske roky 

Silná eurozóna, silné euro a silná Únia: Komisia predstavila možnosti prehĺbenia európskej hospodárskej a menovej únie

Európska komisia 31. mája predstavila diskusný dokument, ktorý sa venuje možnosti prehĺbenia európskej hospodárskej a menovej únie (eurozóny). Obsahuje konkrétne kroky, ktoré by sa dali uskutočniť do volieb do Európskeho parlamentu v roku 2019, ako aj niekoľko možností, ako by sa mohlo postupovať v nasledujúcich rokoch.

Vedúci Zastúpenia EK na Slovensku Dušan Chrenek pri príležitosti zverejnenia dokumentu uviedol: „Slovensko má veľké výhody zo svojho členstva v eurozóne. Prináša nám väčšiu finančnú stabilitu, pevnú svetovú menu, nižšiu infláciu a konkrétne výhody pre ľudí a podniky. Aj zásluhou opatrení prijatých v eurozóne si Slovensko požičiava za historicky najnižšie úroky, čím každoročne ušetrí desiatky milióny eur. Výrazne klesli aj úroky pri pôžičkách pre občanov. Ďalšie posilnenie eurozóny môže pomôcť Slovensku pri dobiehaní vyspelejších krajín, pri riešení krízových situácií, lepšej ochrane vkladov, dostupnosti financií pre nové investície, ako aj pri vyrovnávaní sociálnych rozdielov."

Diskusný dokument, ktorý si môžete prečítať v angličtine tu, okrem iného navrhuje opatrenia v troch kľúčových oblastiach:

1) dobudovanie skutočnej finančnej únie – Patrí tu dobudovanie bankovej únie a dosiahnutie pokroku pri znižovaní a rozložení rizík v bankovom sektore a opatrenia, vďaka ktorým budú európske banky ešte odolnejšie. Na zlepšenie možností financovania je tiež nevyhnutné realizovať úniu kapitálových trhov.

2) dosiahnutie integrovanejšej hospodárskej a fiškálnej únie - Členské štáty by mohli posilniť už existujúce prvky, ako napríklad európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík alebo prepojenie finančnej podpory z rozpočtu EÚ (štrukturálne a investičné fondy a celoeurópske programy) so štrukturálnymi reformami. Mohli by sa však takisto rozhodnúť zlepšiť možnosti makroekonomickej stabilizácie eurozóny.

3) zakotvenie demokratickej zodpovednosti a posilnenie inštitúcií eurozóny - zdieľanie väčšej zodpovednosti a rozhodnutí o záležitostiach eurozóny v medziach spoločného právneho rámca. Dosiahnuť by sa to dalo prostredníctvom zmlúv o EÚ a jej inštitúcií, uplatnením medzivládneho prístupu alebo kombináciou oboch možností, ako je to v súčasnosti. Ďalšia politická integrácia by mohla zahŕňať prehodnotenie rovnováhy medzi Komisiou a Euroskupinou a mohla by byť dôvodom na vymenovanie stáleho predsedu Euroskupiny, ako aj zjednotenie vystupovania eurozóny smerom navonok. V rámci verejnej diskusie sa rozoberá aj myšlienka ministerstva financií pre eurozónu – prípadne aj s rozpočtom pre eurozónu – a Európskeho menového fondu, o ktorých by sa dalo uvažovať v neskoršej fáze prehlbovania hospodárskej a menovej únie v rámci EÚ.

 
Partneri

    

Vyhľadávanie
Aktuálne projekty

 

„Vzdelávanie vo vidieckom cestovnom ruchu“

E-learningové vzdelávanie