Európske roky 

Nové pravidlá EÚ uľahčia cezhraničné insolvenčné konania

V EÚ od 26. júna začínajú platiť nové pravidlá o cezhraničných insolvenčných konaniach, ktoré sa zameriavajú na účinnejšie a efektívnejšie vymáhania pohľadávok v tejto oblasti. Pre podniky to bude znamenať ľahšiu reštrukturalizáciu a pre veriteľov vyššiu návratnosť. Nariadenie zároveň zabezpečuje uznávanie súdnych rozhodnutí súvisiacich s insolvenčnými konaniami v rámci celej EÚ.

Hlavné prvky nových pravidiel:

•    Širší rozsah pôsobnosti: Nové pravidlá sa vzťahujú na širšiu škálu vnútroštátnych reštrukturalizačných konaní. Určité moderné a efektívne typy vnútroštátnych reštrukturalizačných konaní neboli zastrešené starým súborom pravidiel, čiže nemohli byť použité v cezhraničných prípadoch. Odteraz je možné na záchranu podnikov alebo na vymáhanie pohľadávok od dlžníkov v iných krajinách EÚ uplatniť moderné vnútroštátne reštrukturalizačné konania.

•    Zvýšená právna istota a ochrana proti bankrotovej turistike: Ak dlžník premiestni svoje sídlo krátko pred tým, ako podá návrh na insolvenčné konanie, súd bude musieť starostlivo preskúmať všetky okolnosti prípadu s cieľom zistiť, či je premiestnenie sídla skutočné a či sa ním nesleduje využitie miernejších pravidiel insolvenčného konania. Vnútroštátny súd bude musieť overiť, že dlžník nekoná ako „bankrotový turista".

•    Zvýšené šance na záchranu spoločností: Nové pravidlá vylučujú „vedľajšie konania" (konania začaté súdmi v inom členskom štáte EÚ ako v štáte, v ktorom má spoločnosť sídlo). Uľahčí sa tým reštrukturalizácia podnikov v cezhraničnom kontexte. Pravidlá súčasne poskytnú záruky na zabezpečenie záujmov miestnych veriteľov.

•    Insolvenčné konania skupiny spoločností: Novými pravidlami sa zavádza rámec pre insolvenčné konania skupiny spoločností. Zvýši sa tým efektívnosť insolvenčných konaní zahŕňajúcich jednotlivých členov skupiny spoločností. Na druhej strane sa takouto úpravou zvýšia šance na záchranu skupiny ako celku.

•    Prepojenie insolvenčných registrov: Vnútroštátne elektronické insolvenčné registre budú do leta 2019 prepojené v celej EÚ. Zjednoduší sa tým získavanie informácií o insolvenčných konaniach v iných krajinách EÚ.


Súvislosti

Európska komisia predložila v roku 2012 návrh, ktorým sa aktualizuje nariadenie z roku 2000 s cieľom zlepšiť uplatňovanie niektorých jeho ustanovení a podporiť účinnú správu cezhraničných insolvenčných konaní. Tento návrh schválili Európsky parlament a Rada Európskej únie 20. mája 2015a dnes začína platiť.


V roku 2014 Komisia takisto vydala odporúčanie týkajúce sa reštrukturalizácie a druhej šance. Po preskúmaní vykonávania odporúčania členskými štátmi Komisia dospela k záveru, že v pravidlách sú naďalej odchýlky a v niektorých krajinách sú stále nedostatočne efektívne.


Preto Európska komisia v novembri 2016 navrhla smernicu o platobnej neschopnosti podnikov, ktorá sa zameriava na uľahčenie včasnej reštrukturalizácie a podporu druhej šance.


Tieto dva právne nástroje – nové nariadenie o insolvenčnom konaní a navrhovaná smernica – vytvoria ucelený rámec na podporu rastu a podnikateľov.


Ďalšie informácie

Nariadenie 2015/848 o insolvenčnom konaní

 
Partneri

    

Vyhľadávanie
Aktuálne projekty

 

„Vzdelávanie vo vidieckom cestovnom ruchu“

E-learningové vzdelávanie