Európske roky 

Správa z EÚ: SR čelí žalobe za legislatívu o odpadoch

altBrusel 26. apríla 2012

Európska komisia z dôvodu, že Bulharsko, Maďarsko, Poľsko a Slovensko nedodržali lehotu na transpozíciu (ktorou bol december 2010) rámcovej smernice EÚ o odpade do vnútroštátneho práva, postupuje túto vec Súdnemu dvoru EÚ. Európska komisia na odporúčanie komisára pre životné prostredie Janeza Potočnika žiada Súdny dvor o uloženie sankcií štyrom predmetným krajinám.

Komisia zároveň posiela dodatočné odôvodnené stanovisko Belgicku, pretože ju neinformovalo o priebehu transpozície uvedenej smernice. Ak Belgicko neprijme a neoznámi potrebné právne predpisy do dvoch mesiacov, Komisia môže takisto postúpiť túto vec Súdnemu dvoru EÚ a žiadať o uloženie finančných sankcií.

Komisia požaduje tieto finančné sankcie:

Pre Bulharsko: 15 220 EUR na deň

Pre Maďarsko: 27 316 EUR na deň

Pre Poľsko: 67 314 EUR na deň

Pre Slovensko: 17 136 EUR na deň

Ak členské štáty netransponujú právne predpisy EÚ do vnútroštátneho práva v stanovenej lehote, Komisia môže požiadať Súdny dvor o uloženie finančných sankcií už pri prvom postúpení veci bez toho, aby sa na Súdny dvor musela obrátiť znovu a žiadať druhý rozsudok.

Pri sankciách sa zohľadňuje závažnosť a trvanie porušenia predpisov. Tvoria ich denné sankcie, ktoré sa majú vyplácať od dátumu vynesenia rozsudku (za predpokladu, že krajiny si stále nesplnili svoju povinnosť) až do ukončenia transpozície.

Komisia zaslala formálnu výzvu dotknutým členským štátom 27. januára 2011. Odôvodnené stanoviská zaslala Belgicku 30. septembra 2011, Maďarsku a Slovensku 20. mája 2011 a Bulharsku a Poľsku 16. júna 2011.

Kontext


Množstvo odpadu vyprodukovaného v EÚ neustále rastie. Každoročne dosahuje až 3 miliardy ton, má škodlivé účinky na ľudské zdravie a predstavuje značné problémy pre životné prostredie.

Rámcová smernica EÚ 2008/98/ES o odpade je zameraná na oddelenie hospodárskeho rastu a produkcie odpadu a vytvára právny rámec pre spracovanie odpadu v rámci EÚ (zahŕňa aj ciele). Zavádza zásady odpadového hospodárstva, ako napríklad „zásadu znečisťovateľ platí“ a stanovuje záväznú hierarchiu pre nakladanie s odpadom. Členské štáty by mali uprednostňovať prevenciu vzniku odpadu a až potom jeho opätovné použitie, recykláciu a iné formy zhodnotenia a úplne nakoniec zneškodnenie.

Lepšie nakladanie s odpadom má značný hospodársky potenciál: implementáciou platných právnych predpisov sa v sektore odpadov znížia náklady a vytvorí sa viac pracovných miest (pozri IP/12/18).

V januári 2011 začala Komisia konania vo veci porušenia predpisov proti 23 členským štátom z dôvodu nedodržania súladu s rámcovou smernicou o odpade. Z pôvodných 23 prípadov ostáva v súčasnosti otvorených už len šesť: pozri IP/11/595, IP/11/724, IP/11/1103 a IP/11/1268. Týkajú sa uvedených členských štátov a Nemecka, ktoré odôvodnené stanovisko prijalo 26. januára 2012 (pozri IP/12/71).

Ďalšie informácie:


Rámcová smernica EÚ 2008/98/ES o odpade

Aktuálne štatistické údaje o konaniach vo veci porušenia právnych predpisov vo všeobecnosti:

http://ec.europa.eu/community_law/infringements/infringements_en.htm

MEMO/12/279

Pozri aj:


Ďalšie podrobnosti o politike EÚ v oblasti odpadu:

http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm

 
Partneri

    

Vyhľadávanie
Aktuálne projekty

 

„Vzdelávanie vo vidieckom cestovnom ruchu“

E-learningové vzdelávanie