Európske roky 

Podpora učňovskej prípravy v Európe

Európska komisia prijala návrh na Európsky rámec pre kvalitnú a účinnú učňovskú prípravu. Na základe rozsiahlej konzultácie EK odporúča 14 kľúčových kritérií, ktoré by členské štáty a zainteresované strany mali použiť pri vytváraní programov kvalitnej a účinnej učňovskej prípravy. Cieľom iniciatívy je zvýšiť zamestnateľnost učňov  a vytvoriť vysokokvalifikovanú a zručnú pracovnú silu.

Kľúčové kritériá:

  • na posúdenie kvality  programov učňovskej prípravy: 1. písomná zmluva 2. výsledky vzdelávania 3. pedagogická podpora 4. časť prípravy na pracovisku 5. odmena a/alebo náhrada 6. sociálna ochrana 7. pracovné, zdravotné a bezpečnostné podmienky
  • týkajúce sa rámcových podmienok: 8. regulačný rámec 9. zapojenie sociálnych partnerov 10. podpora pre spoločnosti 11. flexibilné vzdelávacie dráhy a mobilita 12. profesijné poradenstvo a zvyšovanie informovanosti 13. transparentnosť 14. zabezpečenie kvality a sledovanie uplatnenia absolventov

Ako EÚ pomáha pri podpore učňov:

  • Európsky sociálny fond na vzdelávanie a odbornú prípravu prispieva sumou až do výšky 27 miliárd EUR
  • Európske združenie učňovskej prípravy sprostredkovalo viac ako 750 000 miest v programoch učňovskej prípravy pre mladých ľudí
  • V rámci záruky pre mladých ľudí bolo ponúknutých už najmenej 390 000 miest v programoch učňovskej prípravy
  • Mobilita učňov je možná aj v rámci programu  Erasmus+ vrátane novej iniciatívy ErasmusPro, ktorej cieľom je podporiť 50 000 stáží študentov odbornej prípravy
  • Európsky týždeň odborných zručností – podujatie na s cieľom  zatraktívniť odborné vzdelávanie a prípravu (20. do 24. novembra 2017)

Viac:

Tlačová správa

Otázky a odpovede

 
Partneri

    

Vyhľadávanie
Aktuálne projekty

 

„Vzdelávanie vo vidieckom cestovnom ruchu“

E-learningové vzdelávanie