Europe Direct Banská Bystrica

alt

EUROPE DIRECT BANSKÁ BYSTRICA poskytuje služby v nasledovných oblastiach

 

V oblasti poskytovania informácií občanom a odbornej verejnosti:


 Poskytovanie aktuálnych informácií o Európskej únii

Ponuka aktuálnych informačných brožúr Európskej únie

Vyhľadávanie informácií o reáliách Európskej únie (napr. aktuálnych možnostiach štúdia, zamestnania a pod.)

Získavanie informácií o legislatíve, politikách a orgánoch Európskej únie

Pomoc pri získavaní základných informácií o programovej pomoci Európskej únie (napr. štrukturálne fondy)

Sledovanie aktuálnych výziev na predkladanie projektov

Možnosť využívania služieb informačnej kancelárie (bezplatná call linka, internet, e-mail na inštitúcie Európskej únie)

Sprostredkovanie ponúk a spolupráce na riešení medzinárodných a komunitárnych programov s partnerskými inštitúciami Európskej únie (napr. Kultúra, Leonardo, Socrates, Siedmy rámcový program a pod.)

Tvorba a vyhľadávanie databáz informácií o európskych programoch a projektoch so zameraním na verejný a súkromný sektor

Participácia na riešení projektov informačného centra Europe Direct Banská Bystrica

 

V oblasti publikačnej činnosti:


 Vydávanie neperiodických odborných publikácií na témy Európskej únie na regionálnej a nadnárodnej úrovni

Publikovanie odborných príspevkov v periodickom informačnom spravodajcovi REIC Banská Bystrica „Európa v regiónoch“

Vydávanie medzinárodného vedeckého časopisu REGION DIRECT

 

V oblasti poradenstva a konzultácií:


 Poradenstvo zamerané na prípravu a realizáciu rozvojových projektov z fondov Európskej únie pre verejný a súkromný sektor

Konzultačná činnosť v oblasti štrukturálnych fondov a štátnych podporných programov Európskej únie pre verejný a súkromný sektor

Organizovanie odborných školení, workshopov a seminárov so zameraním na problematiku financovania Európskej únie

Reklamné a inzertné služby v periodickom informačnom spravodajcovi REIC Banská Bystrica „Európa v regiónoch“

 
Partneri

    

Vyhľadávanie
Aktuálne projekty

 

„Vzdelávanie vo vidieckom cestovnom ruchu“

E-learningové vzdelávanie