Správy z EÚ: Ako premieňame odpad na zlato?

altPremeniť odpad na zlato – ako sme na tom s využívaním odpadu?

16. apríl 2012

Pokiaľ ide o využívanie odpadu, medzi jednotlivýmičlenskými štátmi existujú podstatné rozdiely. Za rok 2010 vyprodukoval priemerný Slovák 333 kg komunálneho odpadu, 4 % odpadu sa recyklovali a 5 % spracovalo kompostovaním, 10% skončilo v spaľovniach. Najvýkonnejšiečlenské štáty recyklujú až 70 % svojho odpadu a takmer ničnekončí na skládkach, zatiaľčo v iných krajinách sa na skládky dostanú viac ako tri štvrtiny odpadu, ako aj v prípade Slovenska, až 81 %. Týmito číslami sa Slovensko v rámci krajín EÚ umiestňuje v recyklovaní odpadu na posledných miestach.

 

Recyklácia je najbežnejšia v Nemecku (45% spracovaného odpadu), Belgicku (40%), Slovinsku(39%), Švédsku (36%), Írsku (35%) a Holandsku (33%). Členské štáty s najvyššími číslami kompostovania komunálneho odpadu boli Rakúsko (40%), Holandsko (28%), Belgicko (22%), Luxembursko (20%), Dánsko (19%) a Španielsko (18%).

Z novej správy, ktorú  vydala Európska komisia, vyplýva, že ide o kombináciu hospodárskych nástrojov. Medzi najúčinnejšie nástroje na dosiahnutie udržateľnejšieho toku odpadov patrí kombinácia zdanenia a zákazu skládkovania a spaľovania odpadov, schémy zodpovednosti výrobcov a platby za konkrétne množstvá odpadov. Komisia medzičasom podnecuje členské štáty k efektívnejšiemu zavádzaniu existujúcich právnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva. Komisia vychádza z toho, ze odpad je príliš hodnotný na to, aby sme ho jednoducho vyhodili. Spravnym postupom sa tieto hodnoty daju vratit spat do ekonomiky. Je to nielen o hodnote samotneho odpadu ale aj o usporach, o tvorbe pracovnych miest, investiaciach do vyskumu. Odvetvia odpadového hospodárstva a recyklácie v EÚ zaznamenali v roku 2008 obrat vo výške 145 miliárd EUR a zamestnáva 2 milióny pracovníkov. V prípade plného súladu s politikou EÚ v oblasti odpadového hospodárstva by sa mohlo v EÚvytvoriť ďalších 400 000 pracovných miest a ročnýobrat by sa zvýšil o ďalších 42 miliárd EUR.

Ďalšie informácie

Správa a podrobné výsledky pre všetky členské štáty: http://ec.europa.eu/environment/waste/use.htm

Správa ESTAT o nakladaní s komunálnym odpadom: STAT/12/48

Štúdia makroekonomických modelov udržateľného rozvoja a prepojení medzi ekonomikou a životným prostredím: http://ec.europa.eu/environment/enveco/studies_modelling/index.htm#macro

Pozri tiež:

http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm